ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Hervormde Stichting Begraafplaats Lemele
RSIN/Fiscaal nummer:  8036.61.526
Website adres:  www.ichthuskerk-lemele.nl/bijzondere-begraafplaats-lemele/
E-mail:    begraafplaatslemele@gmail.com
Bezoekadres: Zandeinde 1, Lemele

Doelstelling:                                     Conform oprichtingsakte van  21-11-1995

1. De instandhouding van, en begraafplaatsen, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in des ruimtes zin der woords.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezen – lijken door de verwerving en/of aanleg van een of meer kerkelijke begraafplaatsen met aanhorigheden en het onderhoud daarvan en voorts daartoe geëigende wettelijke middelen

B. Samenstelling bestuur

Voorzitter/penningsmeester:   Henk Zwinselman
Secretaris:Wim Grondman
Algemeen bestuurdslidArjan Stirtjan
Algemeen bestuurslidErik Horsman
Algemeen bestuurslidKlaas Brouwer
Algemeen bestuurslidHarjan vd Linde

C. Hoofdlijnen Beleidsplan

Van de door Hervormde Stichting Begraafplaats Lemele geëxploiteerde begraafplaats aan de Zandeinde 1 te Lemele kan een ieder gebruik maken conform het reglement, ongeacht of men al dan niet lid is van een kerkgenootschap. De begraafplaats in Lemele wordt door vrijwilligers in standgehouden voor de inwoners van Lemele, Archem en Dalmsholte.

D. Activiteiten

De activiteiten van de Stichting bestaat uit het onderhouden en in standhouden van de beplanting, bomen, hekwerk, toegangspaden en de op de begraafplaats staande grafmonumenten duurzaam te onderhouden en in stand te houden. Deze onderdelen vormen een belangrijk onderdeel van het aanzien in de omgeving. Daarnaast moet de stichting zorg dragen voor een goede administratie over de nog bestaande grafrechten van de graven op deze begraafplaats. Dit is vertaald in de volgende 3 uitgangspunten. Deze komen overeen met onze doelstellingen: a. Het (doen) beheren en (doen) onderhouden van de graven en het terrein van Hervormde Stichting Begraafplaats Lemele. b. Het (doen) voeren van de administratie over de grafrechten van de graven op de begraafplaats. c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

E. Beloningsbeleid

Conform de oprichtingsakte van 21 november 1995, artikel 4, lid 7, genieten de bestuursleden van deze stichting geen beloning.

Oprichtingsakte:

Reglement

Reglement van de Hervormde Stichting Begraafplaats Lemele hierna te noemen de Stichting aangaande rechten en plichten van het gebruik van de begraafplaats (01-01-2021).

Artikel 1.
Om de begraafplaats te kunnen blijven onderhouden en exploiteren worden verschillende kosten in rekening gebracht. Alle tarieven staan vermeld op de tarievenkaart.

Als u een graf wenst dan koopt u het recht van begraven. Dus u koopt geen grond! De kostprijs van dit recht van begraven geldt voor een periode van 40 jaar. In dat graf mogen maximaal twee lijken worden begraven. Indien het een echtpaar betreft worden na de eerste begrafenis de helft van de kostprijs in rekening gebracht en bij de tweede begrafenis de andere helft – tegen de dan geldende kostprijs. Daarnaast mogen in dat graf eventueel twee urnen/asbussen worden bijgeplaatst. Dat mag alleen als het eerstegraads familieleden zijn.

 • Als regel wordt verdiept begraven, in dat graf kunnen dus twee lijken worden begraven. Indien het graf bestemd is voor één persoon blijft de prijs gelijk. Men moet wel tijdig doorgeven dat het graf bestemd is voor één persoon waarna het lijk minder diep wordt begraven hierdoor zijn de grafdelvingskosten lager.
 • Iedereen die het recht van begraven koopt, moet tevens een bedrag betalen voor onderhoudskosten. Hiervoor zorgt de Stichting gedurende 40 jaar voor het onderhoud, na de eerste ter aarde bestelling. Wordt er bijvoorbeeld 10 jaar later opnieuw een lijk bijgeplaatst in hetzelfde graf dan gaat de termijn van 40 jaar opnieuw in met dien verstande dat de 30 jaar die al ‘vooruit’ betaald is, in mindering wordt gebracht. Dit geldt voor de nieuwe graven die uitgegeven worden na 1 januari 2021.

Geen ruiming of verdere kosten na 40 jaar.
Na de periode van 40 jaar wordt de gedenksteen uit principe niet verwijderd en de graven waarin lijken zijn begraven worden niet geruimd.
Het onderhoud gaat ook gewoon door. Voorwaarde voor het niet ruimen is wel dat er voldoende grondoppervlakte beschikbaar moet blijven om in de toekomst te kunnen blijven begraven én dat het financieel allemaal rond te zetten is. Dit hangt in grote mate af van de bereidheid en inzet van een team vrijwilligers. Maar daar mag een volgende generatie bestuurders over beslissen. Vooreerst is er nog ruim voldoende grondoppervlak beschikbaar.
Daarnaast zijn er nu ook mogelijkheden gecreëerd voor het plaatsen van urnen in het Columbarium of in de urnentuin, of in bestaande graven, waardoor er minder grondoppervlak in beslag wordt genomen. Een graf wordt in principe niet buiten de volgorde van ligging toegewezen. Ook kunnen graven niet vooraf worden gereserveerd. Doel achter deze regel is om de (capaciteit op de) begraafplaats zo doelmatig en efficiënt mogelijk te kunnen beheren.

Artikel 2. Tarieven

De tarieven van deze begraafplaats zijn gebaseerd op de tarieven die de Gemeente Ommen hanteert voor haar gemeentelijke begraafplaatsen.
Alle tarieven zijn overzichtelijk in te zien op de tarievenkaart van onze begraafplaats. Wij werken in Lemele met vrijwilligers om het onderhoud goedkoper uit te kunnen voeren. Voor personen die niet tot de Lemeler gemeenschap – of kerkelijke gemeenschap van Lemele – behoren of hebben behoord en in Lemele een grafrecht wensen te kopen, geldt daarom een toeslag op het tarief voor het grafrecht én onderhoud van 75%. Dit doen we
omdat de Gemeente Ommen alle afgesproken termijnen handhaaft en wij dat in Lemele wat de lijkbegraving betreft niet doen.

Artikel 3. Grafdelvingskosten

Voor het begraven van een lijk worden grafdelvingskosten én huur van de geluidinstallatie in rekening gebracht. Bij onverdiept begraven zijn de grafdelvingskosten lager. Voor begraven op zaterdag wordt de toeslag die grafdelver als (weekend)kosten extra in rekening brengt doorberekend.

Artikel 4. Kindergedeelte

Op het kindergedeelte zijn de kosten voor aankoop van een grafrecht én het grafonderhoud voor een kind beneden 1 jaar: 25% en van 1 tot en met 5 jaar: 50% en van 6 tot en met 12 jaar: 75%. Voor een kindergraf wordt de benodigde ruimte beschikbaar gesteld. Op een kindergraf rust niet de directe verplichte afkoop van het grafonderhoud. Men kan kiezen om
het onderhoud per jaar te betalen of in één keer afkopen. De grafdelvingskosten zijn conform de gemaakte kosten van de grafdelver.

Artikel 5. Gedenktekens

Degene, die het recht van begraven van een lijk heeft gekocht en betaald, heeft het recht hierop een gedenkteken te plaatsen, mits aan de volgende bepalingen wordt voldaan:
a. Het gedenkteken dient te bestaan uit duurzaam materiaal.
b. Alleen staande gedenktekens zijn toegestaan. Het voetstuk mag maximaal 90 cm breed zijn en het monument in totaliteit (inclusief voetstuk) mag niet hoger zijn dan 90 cm. Onder staande stenen kan tevens worden verstaan een zwerfkei of sculptuur mits deze voldoet aan de vermelde maten voor de hoogte en de breedte; de maximaal toegestane dikte bedraagt 45 cm.
c. Houten voorwerpen mogen niet worden geplaatst.
d. Voor de betonnen balk waarop het gedenkteken is geplaatst wordt 40 cm ruimte gelaten, om naar eigen inzicht van kleine beplanting te voorzien. De rest van het graf wordt ingezaaid met gras, om het onderhoud gemakkelijk te maken.
e. In elk gedenkteken moet op de achterkant het grafnummer gebeiteld of aangebracht zijn. De plaatsing kan in overleg en op aanwijzing van de beheerder.
f. Gedenktekens die bij graven komen te staan waarin een lijk is geplaatst moeten op de bestaande betonnen balk worden bevestigd. Gedenktekens bij urnen hebben hun eigen ‘funderingsplaat’.
g. De nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het gedenkteken.
h. Een vergunning voor het plaatsen van het gedenkteken moet aangevraagd worden bij de Stichting. In die vergunning staan bovenstaande eisen waaraan voldaan moet worden. Op deze manier worden teleurstellingen voorkomen voordat het gedenkteken is gemaakt.

Artikel 6. Beplanting

Het aanbrengen van blijvende beplanting en voorwerpen op graven is toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. Beplanting en voorwerpen mogen uitsluitend worden aangebracht op de strook grond (max 40 cm) die is gelegen voor de betonnen balk waarop de grafsteen is geplaatst.
b. De beplanting mag bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden;
c. Er mag geen beplanting worden aangebracht die volgroeid hoger wordt dan 35 centimeter.

Artikel 7. Onderhoud door de Stichting

Het onderhoud dat de Stichting verzorgd bestaat uit:
a. Het tijdig maaien van het gras en schoonhouden van de paden.
b. Het zorgen voor een passende beplanting rond en op de begraafplaats.
c. Het snoeien en verzorgen van de onder b. genoemde beplanting.
d. Op de graven die niet meer door nabestaanden bezocht worden kan bodem bedekkende blijvende beplanting worden aangebracht. Dit scheelt in het onkruidvrij houden.
e. Ervoor zorgen dat de begraafplaats er netjes en verzorgd uitziet.

Artikel 8. Onderhoud door grafrechteigenaren

Onder grafonderhoud door de Stichting vallen niet de volgende werkzaamheden:
a. Het onderhoud en schoonhouden van de bestaande grafstenen.
b. Het onderhoud en de verzorging van kleine bloemplanten of potten waarvoor volgens artikel 6 de mogelijkheid wordt geboden. Deze moeten door hen, die ze geplaatst hebben naar wens van de Stichting worden onderhouden. (Verpakkingsmateriaal en oude potten/vazen zelf weer meenemen naar huis. Bloemstukken en kransen na verwelking zelf
opruimen. Kerststukken vóór half februari zelf weer meenemen).

Artikel 9. Mogelijkheden na crematie

 1. De as verstrooien op de daarvoor bestemde plaats(en) op de begraafplaats.
 2. Het huren van een urnennis in het Columbarium, hierin passen maximaal twee asbussen.
 3. Bijzetting van de asbus in een bestaand graf waarin geen lijken meer worden begraven.
 4. Gebruik maken van de Urnentuin. Hier zijn twee mogelijkheden:
  1a: de asbus plaatsen in een nieuw graf (verstrooien in dat graf mag ook) er moet vooraf gekozen worden of er wel of géén gedenkteken op geplaatst gaat worden!
  1b: Een urnenkeldertje plaatsen (50x50cm) hierin mogen vier asbussen geplaatst worden en daar komt altijd een gedenkteken op.
  Voor zowel het Columbarium als de Urnentuin (graven met gedenktekens) kunnen verschillende huurtermijnen afgesproken worden in een overeenkomst. De familie kan de termijnen naar eigen wens verlengen óf de as na afloop van de overeenkomst verstrooien.
  De maximum huurtermijn op dit moment is 40 jaar. Nieuwe bestuurders zullen in de verre toekomst moeten beslissen of er nogmaals verlengt kan worden na die 40 jaar. Het zou kunnen dat dat niet meer mogelijk is in verband met de ruimte en dat de urn teruggegeven wordt of de as verstrooid gaat worden. De kosten voor het ruimen worden bij het aangaan van de overeenkomst in rekening gebracht. De afgesproken huurtermijnen in de overeenkomst worden wél gehandhaafd. Dit
  huursysteem kent dus geen kosten voor recht van begraven én afkoop grafonderhoud! Geen kosten voor huur (waaruit het onderhoud wordt betaald) wordt in rekening gebracht als de as direct wordt verstrooid, of de asbus zonder enig gedenkteken in de urnentuin wordt begraven, of als de asbus wordt bijgezet in een bestaand graf waarin lijken zijn begraven. Voorwaarde is wel dat het gedenkteken op het graf niet mag worden aangepast of er iets anders als gedenkteken bij te plaatsen!

Artikel 10. Gedenktekens na asverstrooiing, bijzetting in het Columbarium of begraven/bijzetting in de urnentuin.

Na verstrooiing van de as op een strooiveld, bijzetting in een bestaand graf zonder dat er iets aan het gedenkteken wordt gewijzigd, of begraven / uitstrooien in een graf in de Urnentuin zonder gedenkteken, is er de mogelijkheid om een uniform gedenkplaatje op een speciale
gedenksteen, in de buurt van de Urnentuin, aan te laten brengen.
Als u kiest voor een gedenkplaatje kan dit in verband met de gewenste uniformiteit alleen geregeld worden via de beheerder van de begraafplaats. Voor het verstrooien van de as, of de bijzetting/begraven en het aanbrengen van een gedenkplaatje worden eenmalig kosten in rekening gebracht. Hieraan is geen huurtermijn verbonden.

Columbarium.
Op de afdekplaat van de te huren nis in het Columbarium kunt u naar eigen inzicht een tekst of figuur laten graveren. Deze afdekplaat wordt na afloop van de huurperiode uw eigendom. De ruimingskosten worden bij het aangaan van de eerste huurperiode in rekening gebracht.

Urnentuin.
In de urnentuin is het beschikbare grondoppervlak 0,80 x 0,80 cm voor een urnenkeldertje. Het gedenkteken mag niet hoger zijn dan 50 cm. Het gedenkteken blijft uw eigendom na afloop van de huurperiode. De ruimingskosten worden bij het aangaan van de eerste huurperiode in rekening gebracht.

De opbrengst van de huurtermijnen worden gebruikt voor het onderhoud en de instandhouding / exploitatie van de begraafplaats. Door de veelheid van mogelijkheden zijn alle tarieven vermeld op de tarievenkaart.
Het openen van een graf ter begraving van een urn of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden op aanwijzingen en/of onder toezicht van de beheerder. Hiervoor moet tenminste 24 uur van te voren een bevestigde afspraak met de beheerder worden gemaakt. Voor
uitvoering op zaterdagen, feestdagen of in de avonduren wordt een extra toeslag van 50% in rekening gebracht.

Artikel 11. Niet passende voorwerpen

De Stichting heeft altijd de bevoegdheid die voorwerpen van de begraafplaats te verwijderen, die niet passen bij de omgeving waarin zij geplaatst zijn. Dit zonodig op kosten van de aansprakelijke personen, omdat:
a. De voorwerpen door de aansprakelijke personen worden verwaarloosd.
b. De betrokken voorwerpen een afbreuk doen aan de netheid van de begraafplaats.
c. De aansprakelijke personen niet aan de opdracht binnen de daarbij gestelde termijn, hebben voldaan, waarbij hen door de Stichting is kenbaar gemaakt om de betrokken voorwerpen alsnog in de vereiste staat te brengen of te verwijderen.

Artikel 12.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van het Stichtingsbestuur bindend.

Artikel 13.
De Stichting aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan graven en grafstenen.

Artikel 14.
De Stichting is ten allen tijde bevoegd, de in dit reglement genoemde bedragen en verordeningen, indien de tijdsomstandigheden dit noodzakelijk maken, te wijzigen.
Aldus opgemaakt en vastgesteld: december 1972 en gewijzigd augustus 1987, mei 1996, januari 2001, januari 2014 en maart 2021.

Voorzitter: H Zwinselman Secretaris: W Grondman

Hieronder zijn de actuele tarieventabellen te downloaden: