Protestantse Gemeente Lemele

Kerkrentmeesters

De Taken

Het college van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het financiële beleid met aandacht voor de pastorie, kerk, kosterswoning en het aanstellen van de voorganger en koster inclusief hun honorering.
Om dit te realiseren wordt o.a. het volgende gedaan:
Het jaarlijks opmaken van een financiële verantwoording van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarrekening en een begroting voor het komende jaar.
Het inzamelen en administreren van giften zoals collectes, schenkingen, nalatenschappen, kerkbalans en andere activiteiten
Het beheer, toezicht op het juiste gebruik – en de exploitatie van het kerkgebouw, de pastorie, de Schakel en andere eigendommen.
Het bijhouden van de registers van de doopleden en lidmaten van de Protestantse Gemeente en het bijhouden van het trouwboek.
De uitbetaling van de lonen en salarissen, inbegrepen de lasten, belastingen en verzekeringen van het voor het functioneren van de kerkelijke gemeente in vaste dienst zijnde personeel te weten predikanten, kosters en beheerders.
Vaststelling van het personeelsbeleid hieronder valt het beleid ten aanzien van de eventuele oproepkrachten.
De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het kerkelijk bureau. De binnen haar verantwoordelijkheid te rekenen begeleiding van het kerkblad.

Commissie
De Kerkrentmeesters laat zich bijstaan door Team van Bijstand
Het Team van Bijstand assisteert bij de actie Kerkbalans en in de kerkdiensten verlenen zij assistentie bij het collecteren.

Kerkblad “Onderweg”
Het kerkblad wordt uitgegeven voor de Protestantse Gemeenten Lemele en Lemelerveld. De redactie zorgt per twee weken (met uitzondering van enkele vakantieweken) voor de vervaardiging van het kerkblad. Hun e-mail is redactie@ichthuskerk-lemele.nl

Abonnementen/administratie
In principe wordt er voor het krijgen van het kerkblad een vast bedrag per jaar gevraagd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Scholten.

Collectemunten

Het college van kerkrentmeesters houdt zitting op elke derde maandagavond van de maand in de consistorie van de kerk. Van 19.45 tot 20.15 uur zijn collectemunten te koop die voor alle collecten in onze diensten te gebruiken zijn.

De volgende collectemunten zijn verkrijgbaar: € 0,50 en € 1,00