Protestantse Gemeente Lemele

Diaconie

Diaconie is in essentie ‘er zijn voor de ander’. Dienstbaar zijn aan ( groepen ) mensen die dat nodig hebben. Hulp bieden daar waar nodig en mogelijk is, met respect voor de eigen waarde van de hulpbehoevende medemens. Hulp die de naaste medemens versterkt en op eigen benen zet. Naasten dichtbij en ( heel ) ver weg.
In navolging van Christus onze Heer is de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan deze diaconale opdracht die de hele kerkelijke gemeente aangaat.

Diaconaat
Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zich zelf redden. Daarom steunt de Kerk de mensen die om wat voor reden dan ook, niet goed ( meer) voor zich zelf kunnen zorgen, armen, ouderen, drop-outs. De armoedeproblematiek is in het diaconaat altijd belangrijk. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Dit werk noemen we in de Kerk ( binnenlands ) diaconaat of, in het geval van mensen ver weg, werelddiaconaat.

Taken Diaconie

 • ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten;
 • organisatie en uitvoering van Heilig Avondmaalsdiensten;
 • verzorgen van de afkondiging van de bestemming van de (diaconale) collecte;collecteren en
 • het afhandelen van de collecte na de dienst;
 • verzorgen van PR over diaconaal werk (gemeente diaconaal bewust maken);
 • aanvullen van de lectuurtafel met diaconale informatie;
 • organisatie van de schrijfactie van Amnesty International
 • bijwonen van vergaderingen (kerkenraad, diaconie);
 • verzorgen van Paas en Kerstmiddagen voor ouderen;
 • financieren van de bloemen die elke zondag in de kerk staan;
 • beheren van de opbrengst van het verjaardagsfonds;
 • regelen van vakanties voor mensen met een beperking;
 • hulp aan minima in Lemele en omgeving;
 • regelen van attenties met betrekking tot de dag van de mantelzorg;
 • vertrouwenspersoon voor hulp: Jan Hendriks tel.  0529-331299  Email: ej.hendriks@hetnet.nl

 Wat doet de diaconie met collecten:  Jaarprojecten 2023:

 • Stichting Mensenkinderen –speciaal hulp aan de allerarmsten in Moldavië,
 • Kinderhulp in Nederland en Voedselbank in de Regio.
 • Het ZWO project blijft Vluchtelingenkamp Midden-Oosten.

                                                                                  

Voor meer informatie in Onderweg.

Leden van de diaconie:

Voorzitter en afg. WMO:   Jan Hendriks
Penningmeester :               Jannie Marsman     
Secretaris:                            Ina Grondman
Lid:                                        Ina Kleinjan
Lid:                                        Everlien Immink