Protestantse Gemeente Lemele

Bijzondere Erediensten

Viering van de maaltijd van de Heer (het Heilig Avondmaal)
Vijfmaal per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. Ieder die Hem liefheeft en dient, is welkom aan de tafel van de Heer.  We vieren de maaltijd in de kerkzaal twee keer lopend en twee keer zittend in een kring. Daarnaast is er een alternatieven viering in de De Schakel. Aan deze viering gaan een onderlinge ontmoeting en onderling gesprek over een onderwerp vooraf. Voor deze vorm van gedenken en vieren is de ruimte in De Schakel meer geschikt.

Doopdiensten
Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, kunnen ze contact opnemen met de predikant. Dan zoeken we samen naar een geschikte doopdatum. Aan de doopdienst gaan een of meer gesprekken met de doopouders vooraf.

Gezamenlijke diensten met de basisschool
Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke dienst van de christelijke basisschool (CBS) Ichthus en de kerkelijke gemeente. Deze diensten vinden plaats in de kerk op de biddag en dankdag voor gewas en arbeid. We bereiden de diensten samen met de school voor en iedereen is welkom om deze dienst mee te maken.

Oecumenische Diensten
Drie keer per jaar is er een oecumenische dienst: in januari  (Week van gebed voor de eenheid), in september (Vredesweek) en op de zaterdagavond voor de eerste Adventszondag. Ze worden achtereenvolgens gehouden in de Brugkerk te Lemelerveld, in de Ichthuskerk te Lemele (op camping ‘De Olde Lucashoeve’  als het weer het toelaat) en in de Rooms-katholieke kerk in Lemelerveld. Deze diensten worden voorbereid voor de Raad van Kerken waarin PG Lemele vertegenwoordigd is.

Vesper op Aswoensdag
Aan het begin van de Veertigdagentijd is er op Aswoensdag om 19.30 uur een vesper in de kerk.

Diensten in de Stille Week voor Pasen
In de week voor Pasen zijn er op de drie dagen voor Pasen de volgende diensten in de Ichthuskerk:
op Witte Donderdag om 19.30 een viering van het Heilig Avondmaal;
op  Goede Vrijdag om 19.30 uur een Kruiswake;
en op Stille Zaterdag om 22.00 uur een Paaswake.

Diensten op kerstavond en kerstmorgen
Op kerstavond zijn er twee diensten in de Ichthuskerk: om 18.30 uur het kinderkerstfeest en om 22.00 uur de traditionele kerstnachtdienst.
De dienst op de eerste kerstdag begint om 10.00 uur.

Diensten op de avond van Biddag, Dankdag en Oudejaarsavond
Op deze dagen zijn we welkom in de De Lichtbron te Lemelerveld om daar de avonddienst mee te maken. In de regel beginnen deze diensten om 19.30 uur.   

Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag is er een gezamenlijke viering met de PG Lemelerveld, het ene jaar in de Brugkerk in Lemelerveld, het andere jaar in de Ichthuskerk in Lemele.