Orde van dienst zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur.

Protestantse kerk Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur.

Kerkelijk jaar 4e zondag van de 40- dagentijd, Laetare

Liturgisch kleur paars.

Schriftlezing O.T.: Psalm 140, 1-9 [NBV 21]

Schriftlezing N.T.: Lucas 23, 1-12 [NBV21]

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger ds. Tijs Nieuwenhuis uit Den Ham

Ambtsdrager van dienst en Kerkrentemeester Michiel Huisman

Diaken Jannie Marsman

Team van Bijstand Gerard Kleinjan en Erik Kleinlugtenbeld

Kindermoment Jenneke van Doesburg

Lectrice Greet Scholten

Koster Erik Kleinlugtenbeld

Organist Gerrit Dogger

Beamist Arno Zandman

Orde van dienst

Om te beginnen

Woord  van welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 66: 1,2,7

Bemoediging en Groet

[Eventueel bericht van overlijden]

Zingen: Lied 25A

Verootmoediging – Genadeverkondiging – Leefregel

Zingen:Lied 536

Gebed om verlichting door de Geest

Kindermoment

Zingen: Psalm 140: 1,4,8

Schriftlezing O.T.: Psalm 140, 1-9 [NBV 21]

Zingen: Lied 547

Schriftlezing N.T.: Lucas 23, 1-12 [NBV21]

Zingen: Lied 562

Verkondiging

Zingen: Lied 1008

Filmpje met gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Dienst der gebeden

Collecten

Slotlied:  Lied 538

Zegen

Orgelspel

Orde van Dienst zondag 12 maart 2023

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 12 maart 2023 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag in de Veertigdagentijd

Schriftlezing: 1e Genesis 9: 8-17 

                        2e Johannes 14: 1-14 

Liturgische kleur: Paars

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger prop. Rene Caster uit Witharen

Ambtsdrager van dienst Jenneke van Doesburg

Diaken Ina Grondman

Kerkrentmeester Erik Horsman

Team van Bijstand Erik Immink en Wim Grondman

Lectrice Berthe Manenschijn en in het Oekraïens

Kindermoment Margret Hallink

Koster Wim Grondman

Organist Nico Aalberts

Beamist Erik Bakhuis

Orde van dienst

Om te beginnen            

Orgelspel         

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 218: 1-5 “Dank U voor deze nieuwe morgen”

Bemoediging, groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 8b: 1-5 “Zie de zon, zie de maan”

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

Eerste lezing: Genesis 9: 8-17 

Zingen: Lied 885: 1 & 2 “Groot is uw trouw, o Heer”

Tweede lezing: Johannes 14: 1-14 

Zingen: Lied 769: 1,2,5 & 6 “Eens, als de bazuinen klinken”

Verkondiging

Zingen: Lied 835: 1,2,3 & 4 “Jezus, ga ons voor”

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 416: 1,2,3 & 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Zegen met gezongen amen

Kindermoment zondag 12 maart 2023.

Het thema is deze week op school: ‘Zie je wat ik nodig heb?’

Op Biddag zijn we met school naar de kerk geweest en hebben het toen ook over dit thema gehad. Vier vrienden die zagen wat hun verlamde vriend nodig had. De hele Biddagdienst stond in dat thema.

Vandaag gaan we luisteren naar een verhaal over Tamar. Jezus en de buurvrouw zien wat Tamar nodig heeft. Een groepje mannen vinden dat Tamar straf verdient, maar Jezus neemt het voor haar op. Een verhaal naar Johannes 8:1-11.

Voorgelezen door Eva en Fieke uit groep 4.

Orde van dienst zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 5 maart 2023 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag in de Veertigdagentijd

In deze dienst zal Jonne van der Linde worden gedoopt

en Jannie Marsman worden bevestigd als diaken.

Liturgische kleur: paars

Schriftlezing: Matteüs 17:1-9

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Jan Bennink

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Gerrit Grefelman

Lector: Henry Krijt

Kindermoment: Elly Wouda

Kindernevendienst: Daniëlle Pouw

Oppas: Jorieke Schuurman

Team van bijstand: Louw Manenschijn en Bert Stoeten

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel, welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 25 vers 2  ‘Here, maak mij uw wegen’  

Belofte en groet

Gebed van toenadering, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 538 vers 4  ‘Een mens te zijn op aarde’

Viering van de doop

Inleidende woorden

Zingen uit Evang. Liedbundel lied 439: 1, 2 en 3  ‘Hoger dan de blauwe luchten’

De dopeling wordt binnengedragen

Kindermoment

Kinderlied: ‘Een parel in Gods hand’ – Elly & Rikkert

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xPmgOrUuBzY

Vragen aan de doopouders: Harjan en Ester van der Linde 

Bediening van de heilige doop aan Jonne van der Linde

met zegenbede, dooptekst en doopkaars

Gedicht ’Ik denk …

Verwelkoming door gemeente

Zingen: Lied 348 vers 1, 6, 7, 8 en 9  ‘Heer van uw kerk,’ 

(met iets andere tekst zie uitgebreide orde)

De kinderen gaan naar de nevendienst

Dienst van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 17:1-9

Zingen: Lied 339a        U komt de lof toe

Uitleg en prediking

Zingen: Evang. Liedbundel lied 382 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

(vers 1, refrein, vers 2, refrein, vers 3 en refrein)

Bevestiging ambtsdrager

Vragen aan Jannie Marsman

Zegen en zegenlied: lied 363 ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’

Handdruk en verwelkoming door de gemeente

Zingen: lied: Tienduizend redenen – Opwekking 733

Link: https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-nUVI

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Regenbooglied en het ophangen van het duifje

Heenzending en zegen

Zingen, staande: lied 913 vers 1 en 3 ‘Wat de toekomst brengen moge’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (= lied 431c)

Orgelspel

Orde van dienst zondag 26 februari 2023 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 26 februari 2023 om 10.00 uur

Eerste zondag veertigdagentijd                                                                      Thema: ‘bid tot de Vader’ (Matteüs 6,6)

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. Evert Jonker uit Zwolle

Ambtsdrager van dienst en kindermoment Elly Wouda

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diakenen: Jan Hendriks

Koster: Gerrit Dankelman

Team van bijstand: Dick Roddenhof en Henk Lammers

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Greet Scholten

Organist: Henk Dubbink

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom
Zingen: 283
Bemoediging
Groet
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregel
Zingen: 538:1,3,4

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord

Voor de kinderen

Schriftlezingen : 1 Samuel 1,12-17

Wij zingen: Psalm 62:1

Matteüs 6, 1-8

Wij zingen: 906:1

Uitleg en verkondiging 1

Wij zingen: 906:7

Uitleg en verkondiging 2

Wij zingen: Psalm 62:4

Uitleg en verkondiging 3

Wij zingen: 561

Wij bidden samen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven
Slotlied 422 (indien mogelijk staande)
Zegen gevolgd door het gesproken Amen.

Orgelspel

Orde van dienst zondag 19 februari 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 19 februari 2023 om 10.00 uur

Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:12-16

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

(zittende viering)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kindermoment: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Michiel Huisman

Diakenen: Ina Kleinjan en Ina Grondman

Koster: Wim Grondman

Team van bijstand: Erik Immink en Wim Grondman

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice: Bertha Manenschijn

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 25: 2 en 7 ‘Here, maak mij uwe wegen’

Stil gebed, bemoediging en groet

Het gedenken van een overledene, gevolgd door een lied

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: lied 834: 1, 2 en 3       ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:12-16 uit NBG21

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 680: 1 en 4           ‘Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 907: 1, 3 en 4      ‘Jezus, mijn verblijden’

Viering van de maaltijd van de Heer (zie andere bijlage)

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden

Gaven

Slotlied: ‘Aan U, Vader, alle glorie’, bundel ‘Het liefste lied van Overzee’ lied 1,

op de melodie van ‘Loof de Koning, heel mijn wezen,’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c).

Orgelspel

Kindermoment zondag 19 februari 2023

Niet bang zijn van te voren…

Mijn oma had een tegeltje aan de muur hangen, daar stond op: ‘Een mens lijdt dikwijls nog het meest, door het lijden dat hij vreest’. Dat betekent dat je vaak van te voren bang bent voor iets dat misschién ooit zal komen. Dat je dus al pijn in je buik krijgt bij de gedachte aan moeilijkheden die misschien helemaal niet gaan gebeuren! Niet piekeren, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zet je die gedachten in je hoofd stil, als je ’s nachts in je bed ligt te prakkiseren over …..

Orde van dienst zondag 12 februari 2023 om 10.00 uur

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele op zondag 12 februari 2023

6e zondag na epifanie

Liturgische kleur: groen

Schriftlezing: Jeremia 17, 5 t/m 8 en Lucas 6, 17, 20 t/m 26.

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger ds. Adri Terlouw

Ambtsdrager van dienst Erik Horsman

Diaken Ina Grondman

Kerkrentmeester Erik Horsman

Team van bijstand Louw Manenschijn en Hendrik Grondman     

Lectrice Ria Schuurman en in het Oekraiens door Tatyana, Igor of Natali          

Kindermoment Margret Hallink    

Koster Hendrik Grondman

Organist Nico Aalberts

Beamist Erik Bakhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 84 : 1, 2 en 3

Bemoediging, groet, verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Loflied: Lied 302: 1 

Gebed om Geest

Kindermoment

Schriftlezing:   Jeremia 17, 5 t/m 8

Lied: 841: 1,2,3 en 4

Schriftlezing: Lucas 6, 17, 20 t/m 26

Lofprijzing: Lied: 339a

Overweging

Orgelspel

Lied 418: 1, 2 en 3

Gebeden

Collectie

Slotlied lied: 793: 1,2 en 3

Zegen 

Orgelspel