Orde van dienst 18 oktober 2020.

·    thema: Van te voren heb IK het u aangekondigd

·    welkom en mededelingen

·    zingen: Psalm 25:2,6 Here, maak mij uwe wegen

·    stil gebed, belijdenis en groet

·    Verootmoediging en genadeverkondiging

o   verhaal om je klein bij te voelen

o   gebed

o   Vrijspraak Romeinen 3:22-24

o   Bemoediging Romeinen 12:1,2

·    Kindermoment

·    vertelling

·    kinderlied

·    gebed om het licht van de Heilige Geest

·    schriftlezingen:

·    Jesaja 46: 9-11 (NBV)

·    Matteüs 24: 1-14 (herziene Statenvertaling)

·    orgelspel

·    preek, thema: Van te voren heb IK het u aangekondigd

o   1. verleden

o   2. heden

o   3. toekomst

·    orgelspel

·    dankzegging en voorbeden

·    collectemoment

·    zingen: Opwekking 585 Er is een dag .

·    zegen

.    orgelspel

Aan de Minister-President

en aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Lemele (Overijssel), maandag 12 oktober 2020

Aan de Minister-President

en aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Geachte Excellenties, premier Rutte en minister Grapperhaus,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Afgelopen week kwam minister Grapperhaus met het dringende advies om maximaal dertig kerkgangers toe te laten tot de eredienst, minder of in het geheel niet te zingen, zo mogelijk mondkapjes te dragen en (op zijn minst) anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Tot onze verbazing en spijt kwamen ons gisteren, op zondag 11 oktober, berichten ter ore dat naar schatting 150 bezoekers op zondagmorgen de kerkdienst in de Dorpskerk van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst hebben bijgewoond en dat ook andere kerken zich afgelopen zondag niet aan het advies van de minister hebben gehouden.

Dat betreuren we ten zeerste. Hier in Lemele gaan we als plaatselijke protestantse gemeente (lid van de PKN) heel zorgvuldig om met de maatregelen en adviezen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en in te dammen. Daarom vinden we het ongepast dat christelijke gemeenschappen elders zich niet aan het advies houden. We vinden dat christenen juist het goede voorbeeld moeten geven.

We vragen uw aandacht voor die plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en van andere kerkgenootschappen die wél zorgvuldig omgaan met de maatregelen en adviezen van de overheid.

Als voorbeeld noemen we onze plaatselijke Protestante Gemeente hier in Lemele te Overijssel. Om een beeld te krijgen van hoe wij hier in Lemele ermee omgaan, voegen we u de mededelingen van de ouderling van dienst, Michiel Huisman, toe die hij afgelopen zondagmorgen voor de kerkdienst namens de kerkenraad ten gehore bracht. U kunt de dienst van gisteren ook volgen door naar kerkdienstgemist.nl te gaan en dan naar Overijssel en Lemele of door te linken naar de website van de Ichthuskerk van Lemele en dan naar kerkdienstgemist.nl (

Waar het ons vooral om gaat is dit:

we hopen dat u deze week, als u zich gedwongen ziet om verdere maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus  tegen te gaan, uw beeld van de kerk vooral laat bepalen door al die christelijke gemeenschappen die zo precies mogelijk de maatregelen en adviezen die van u uitgaan, opvolgen.

Hopelijk besluit u dat kerkdiensten de komende tijd in elk geval bijgewoond kunnen blijven worden door een maximum van 30 bezoekers, buiten de vaste medewerkers om.

Veel wijsheid en kracht wensen wij u toe bij het belangrijke werk dat u doet.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Kerk Lemele:

Dhr. Gerrit Jan Hallink (voorzitter)

Mevr. Ineke Linthorst (scriba)

Ds. Leon Eigenhuis (predikant)

Bijlage bij brief d.d. 12 oktober aan de Excellenties Minister-President Rutte en Minister Grapperhaus.

Betreft: mededelingen door ouderling van dienst op zondagmorgen 11 oktober 2020

Zie blad 2

Wie je ook bent. Hoe je ook bent. En hoe je je voelt. Allemaal zoeken we geborgenheid, vreugde in het leven en een zinvolle levensbesteding. Met elkaar gaat dat heel vaak beter dan alleen. Daarom: hartelijk welkom in deze viering. Live en online, weten we: een goddelijke vonk steekt ons aan om de verbondenheid en het meeleven met elkaar te vieren. Het is vandaag 11 oktober en dat is de 4e zondag van de herfst.

Maatregelen van de overheid.

De overheid ziet zich gedwongen de maatregelen aan te scherpen die de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Alle begrip daarvoor. Kerken dienen in de naleving daarvan ook het goede voorbeeld te geven, vinden wij. Maar, de consequenties zijn niet fijn. Voorlopig mogen er maximaal 30 kerkgangers de kerkdienst bijwonen, naast de vaste groep medewerkers. U hoeft zich daarvoor niet telefonisch op te geven. Maar wél bij de ingang van de kerk te registreren. Uw naam, adres of telefoonnummer wordt opgeschreven en u wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Bij de ingang krijgt u er één. Natuurlijk houden we anderhalve meter afstand. En, helaas, zingen is er even niet bij.

De regenboogvlag

U zag hem waarschijnlijk al toen u bij de kerk aankwam. De regenboogvlag. Vandaag is het ‘coming-out-day. Kerken en geloofsgemeenschappen, dus ook wij in Lemele, leven mee met die mensen die openlijk voor hun geaardheid of genderidentiteit uitkomen.  ‘Coming-Out Dag’ wordt jaarlijks op 11 oktober gehouden en vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten. Sinds 2009 in Nederland. Met het hijsen van deze vlag laten we zien dat we als Lemelse gemeenschap ons verbonden voelen en weten met allen die uitkomen voor hun geaardheid. Dit doen we in het besef dat we er allemaal mogen zijn, dat we ons allemaal geaccepteerd mogen weten door de hemelse Vader en dat we – hoe verschillend we ook zijn wat betreft geaardheid, hart en gezicht – allemaal geroepen worden om lief te hebben als door God geliefde mensen.

En daarom nogmaals: allemaal hartelijk welkom en een fijne dienste toegewenst.

Renovatie begraafplaats Lemele

Sinds 9 september is de renovatie in volle gang. Bijna dagelijks krijgen we als vrijwilligersteam bezoek van belangstellenden en iedereen is positief dat het nu uitgebreid en goed wordt aangepakt. Het is een megaklus maar iedereen denkt positief mee dat geeft ons extra energie en komt er hulp van alle kanten. Eind september is het eerste gras gezaaid (linker kant als je de begraafplaats op komt). Vorige week werkte het weer niet meer zo mooi mee als we ‘gewend’ waren. Dat geeft enige vertraging omdat de grond voor sommige bewerkingen droog moet zijn. Wel is toen nog het nieuwe hekwerk geplaatst. Hopelijk wordt het resterende deel van het graszaad deze week gezaaid.

Van de verschillende bewerkingen zijn foto’s en filmpjes gemaakt. Deze zijn te zien op de website onder kopje foto’s. Als u daar kijkt bij – renovatie begraafplaats – ziet u in vogelvlucht en chronologische volgorde de werkzaamheden.

De beukenheggen langs beide kanten van het Zandeinde worden in november geplant. Er is een kleine commissie gevormd bestaande uit onze hovenier Guido Braam, Bertha Manenschijn, Gerda Zwinselman en Wim Grondman. Zij zullen plannen maken om er een mooie, gemakkelijk te onderhouden begraafplaats van te maken. Ook onderzoeken we als bestuur de mogelijkheden om een strooiveldje te creëren in verband met het steeds vaker cremeren van de overledenen.

Zolang er nog geen goede grasmat is gevormd zult u tijdens uw bezoek wel enige last blijven ondervinden. Dit kunnen wij helaas niet voorkomen. Heeft u vragen neem dan contact op met Wim Grondman 06 55082827

‘Coming-Out Dag’ De regenboogvlag wappert vandaag bij de kerk.

De regenboogvlag wappert vandaag bij de kerk. Dat heeft alles te maken met het feit dat het vandaag de Coming-out Day is.  Op deze dag besteden we aandacht aan de mensen die openlijk voor zijn of haar geaardheid of genderidentiteit uitkomen.  (Deze ‘Coming-Out Dag’ wordt jaarlijks op 11 oktober gehouden, vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden.) Met het hijsen van deze vlag laten we zien dat we als gemeente/kerk ons verbonden voelen en weten met allen die uitkomen voor hun geaardheid. Dit doen we in het besef dat we er allemaal mogen zijn, dat we ons allemaal geaccepteerd mogen weten door de hemelse Vader en dat we – hoe verschillend we ook zijn wat betreft geaardheid,hart en gezicht – allemaal geroepen worden om lief te hebben als door God geliefde mensen.

Orde van dienst 11 oktober 2020

Orde van dienst voor de viering op zondag 11 oktober 2020 om 09.30 in de PKN-Kerk te Lemele.

1. Welkomstwoord door ouderling van dienst

2. Intochtslied: Psalm 84:1 en 3 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer.”

3. Stil gebed, Bemoediging en groet (Evt. bericht van overlijden)     

4. Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging en leefregels.  

5. We lezen de leefregels uit 1 Johannes 4:7-12 uit de NBV

6. Korte inleiding wat er verder volgt in de dienst

7. Kindermoment en kinderlied

8. Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

9. 1e Schrfitlezing: Jesaja 25:6-9 uit de  NBV

10. 2e schriftlezing: Mattheüs 22:1-14 uit de NBV                   

11. Kort orgelspel bv. lied 971 “Zing een nieuw lied voor God de Here”

12. Overdenking met het thema: “Welke uitnodiging is voor ons van belang?

13. Orgelspel

14. Dienst der gebeden

15. Collectemoment

16. Slotlied via de beamer Lied 425 “Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen”

17. Zegenbede

Kindermoment zondag 11 oktober 2020.

Kindermoment 11 oktober 2020

Dag kinderen,

De bijbel is een heel oud boek; zijn die verhalen nog wel van deze tijd en voor ons bedoeld?

Zondag ga ik vertellen over de 10 geboden, dat zijn 10 leefregels die God aan Mozes heeft gegeven. Leefregels waar wij ons ook nog steeds aan houden. Welke regels dat zijn, dat horen jullie zondag. Het kinderlied is een echte rap. Kijken jullie óók zondag?

Orde van dienst 4 oktober 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 4 oktober 2020 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag van de herfst

Israëlzondag

Schriftlezingen: Deuteronomium 30

Thema: Kies voor het leven!

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Bertha Manenschijn

Koster: Hendrik Grondman

Beamist: Gerrit Grefelman

Organist: Lydia Volkerink

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 122 Ik ben verblijd

Belofte en groet

Gebed en bemoediging

Orgelspel

Over deze zondag

Luisteren naar ‘Hinnee ma-tov oema-najiem’, naar Psalm 133

Kindermoment met kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Deuteronomium 30

Orgelspel

Overdenking

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Psalm 87: 1, 3 en 4     Op Sions berg sticht God zijn heilige stede

Zegen

Orgelspel