Vesper Aswoendag Orde van dienst woensdag 2 maart 2022 om 19.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op woensdag 2 maart 2022 om 19.30 uur

Kerkelijk jaar: Aswoensdag

Begin van de Veertigdagentijd

Kleur: paars

Medewerkers aan de dienst:

Beamist: Henk Lammers

Pianist: Gerrit Dogger

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Diakenen: Ina Grondman, Jan Hendriks, Michiel en Joke Huisman

Voorganger: Leon Eigenhuis

De paaskaars brandt

Pianospel

Welkom                                                                  

Stilte

Tafelkaars wordt aangestoken                                   

Openingsvers en lofprijzing                                        

Liturg             Heer, open onze lippen

Allen             Onze mond zal zingen van uw eer

Liturg             Gij, barmhartig God, kom ons te hulp.

Allen             Heer, haast U ons te helpen.

Zingen: lied 538 vers 1 en 4       Een mens te zijn op aarde

Lezen: Psalm 37 vers 1 tot en met 8   en vers 39 en 40               

1 Van David.

Erger je niet aan slechte mensen,

wees niet jaloers op wie kwaad doen,

2 zij verdorren snel als gras,

zij verwelken als het jonge groen.

3Vertrouw op de HEER en doe het goede,

bewoon het land en leef er veilig.

4Zoek je geluk bij de HEER,

Hij zal geven wat je hart verlangt.

5Leg je leven in de handen van de HEER,

vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:

6 het recht zal dagen als het morgenlicht,

de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7Blijf kalm en wacht op de HEER,

erger je niet aan wie slaagt in het leven,

aan wie met listen te werk gaat.

8Wind je niet op, laat je woede varen,

erger je niet, dat brengt maar onheil.

 39 De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER,

Hij is hun toevlucht in tijden van nood.

40De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd,

Hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, Hij redt hen,

want zij schuilen bij Hem.

Zingen: lied 195     Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

Schriftlezingen:                

Matteüs 5 vers 3 tot en met 9 

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5 Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

7 Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

9 Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Korte overdenking                                                         

Zingen: lied 1010 vers 2, 3 en 4

‘Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zolang,’

Het aansteken van een kaarsje          

Onder het pianospel is er gelegenheid om voor in de kerk bij het kruis een kaarsje aan te steken, als teken van verbondenheid met wie lijden onder (oorlogs)geweld en als uiting van verlangen naar vrede.

Moment van belijden: De Heer is mijn licht            

Uit de Veertigdagentijdkalender 2022 ‘Alles komt goed?!

( = Psalm 27a, vers 1 en 4 en refrein uit het Liedboek)

Als de kwade machten mij besluipen,

als mijn lijf en leden zijn bedreigd,

vijanden staan klaar om te overwinnen.

Kijk ze vallen, languit!

Komt het kwaad, dan zal Hij mij beschermen,

laat mij schuilen, zet mij op een rots.

Ik sta in mijn kracht, boven alle dreiging

en ik juich en ik zing:

De Heer is mijn licht,

mijn licht en mijn redding,

waarom nog angst?

Waarom nog angst?

De Heer is mijn licht,

Mijn licht en mijn redding,

Waarom ben ik nog bang?

Gebeden                            

Als een voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij’ zingen we lied 367h: ‘Wij bidden U, verhoor ons, Heer’.

Stil gebed

Onze Vader, in de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021:

            Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen

Afsluitend avondlied: lied 263, vers 1, 2 en 3 Wees Gij mijn toevlucht

Zegen           

Pianospel