Orde van dienst zondag 7 maart 2021

Orde van dienst Protestantse Gemeente Lemele, 7 maart 2021

                                               Voorganger Ds.E.R.Jonker

     Ambtsdrager van dienst Elly Wouda

                                     Kerkrentmeester Klaas Brouwer

                                                Lector Henk Pouw

                                           Organist Nico Aalberts

                                        Koster Gerrit Dankelman

                                       Beamist Gerrit Grefelman

                                     Kindermoment Elly Wouda

            Keuze van de kerklganger Jenneke van Doesburg en Lisah Neef.

Orgelspel

       Welkomstwoord

                    Lied: 274:1 (‘wij komen hier ter ere van uw naam’)

Bemoediging

V:         Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,

            wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God,

die hemel en aarde heeft gemaakt,

            de zee en alles wat daar leeft,

Heer, uw trouw duurt eeuwig,

laat het werk van uw handen niet los.         

Welkom in deze dienst. Hier en thuis

Voeg je erbij, met hoop, hoe aarzelend ook.

Neem deel, met dank om het leven.

Kom, met wat je vermoeit,

            je belast,

            je beschuldigt.

            Bezie dat in het licht van Gods liefde

            En mededogen.

V:         De liefde van God zij met jullie.

            Amen 

Lied: 274:2 (‘Ontferm u God, kyrie eleison’)

                                      Gebed             

Zingen: 324:1,2,3  

(‘wat vrolijk over ons geschreven staat’)

(‘wat vurig staat geschreven: dat Gij komt’)

(‘Dat hoge woord, geschreven wit op zwart’)

                                 Met de kinderen

                                   Over de lezing

Eerste lezing: Psalm 115

V:         Niet ons, HEER, niet ons,

geef uw naam alle eer,

om uw liefde en trouw.

Waarom zeggen de volken:

“Waar is die God van hen?”

Hun goden zijn van zilver en goud,

gemaakt door mensenhanden.

ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken,

ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,

ze hebben oren, maar kunnen niet horen,

ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.

Hun handen kunnen niet tasten,

hun voeten kunnen niet lopen,

geen geluid komt uit hun keel.

Zoals zij, zo worden ook hun makers,

en ieder die op hen vertrouwt.

            Israël, vertrouw op de HEER

-hun hulp is hij, hun schild-

huis van Aäron, vertrouw op de HEER

-hun hulp is hij, hun schild-

wie de de HEER vrezen, vertrouw op de HEER

-hun hulp is hij, hun schild.

De HEER gedenkt en zegent ons,

zegenen zal hij het volk van Israël,

zegenen het huis van Aäron,

zegenen wie de HEER vrezen,

van klein tot groot.

Moge de HEER u talrijk maken,

U en uw kinderen.

Moge de HEER u zegenen,

hij die hemel en aarde gemaakt heeft.

De hemel is de hemel van de HEER,

de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.

Niet de doden loven de HEER,

niet wie zijn afgedaald in de stilte,

wij zijn het, wij zegenen de HEER,

van nu tot in eeuwigheid.

Halleluja!

Lied: 25a:1,2   (‘Mijn ogen zijn gevestigd’)

                        (‘Maar wees mij dan genadig’)

                                 Inleiding lezing

Lied: 187:1,2

            (‘Runderen, schapen en duiven te koop’)

            (‘Loven en bieden, het hoort er toch bij’)

                     Tweede lezing: Johannes 2:13-22

Lied: 187:3,4

(‘Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan’

(‘Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij’)

  1. Voor Jezus’ arrestatie: danken en bidden?

(Nadat ze de lofzang hadden gezongen vertrokken ze naar de Olijfberg-Mat. 26:30)

(Beeld: Emil Nolde 1913)

                               Orgel speelt melodie 938

  1.   Misschien 115 gezongen?

Orgel speelt melodie 938

  1. Zegenen: van klein tot groot

Lied: 938:1,2

(‘Christus die u wilt tooien’)

(‘Christus die u bekleed heeft’)                     

                                      Mijn keuze

Gebeden

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader

                                  Over de gaven

Lied: 920:1,2,3

                        (‘Gij hebt , o God, dit broze bestaan gewild,’)                      

                        (‘Laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd’,)

                        (‘Dat ik niet uit dit smal en onvast bestand’)

                                       Zegen     

(tekst Dietrich Bonhoeffer: 511:7)

In goede machten liefderijk geborgen

verwachten wij getroost wat komen mag,

God is met ons des avonds en des morgens,

is zeker met ons elke nieuwe dag.                

            Amen