Orde van dienst zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 5 maart 2023 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag in de Veertigdagentijd

In deze dienst zal Jonne van der Linde worden gedoopt

en Jannie Marsman worden bevestigd als diaken.

Liturgische kleur: paars

Schriftlezing: Matteüs 17:1-9

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Jan Bennink

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Gerrit Grefelman

Lector: Henry Krijt

Kindermoment: Elly Wouda

Kindernevendienst: Daniëlle Pouw

Oppas: Jorieke Schuurman

Team van bijstand: Louw Manenschijn en Bert Stoeten

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel, welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 25 vers 2  ‘Here, maak mij uw wegen’  

Belofte en groet

Gebed van toenadering, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 538 vers 4  ‘Een mens te zijn op aarde’

Viering van de doop

Inleidende woorden

Zingen uit Evang. Liedbundel lied 439: 1, 2 en 3  ‘Hoger dan de blauwe luchten’

De dopeling wordt binnengedragen

Kindermoment

Kinderlied: ‘Een parel in Gods hand’ – Elly & Rikkert

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xPmgOrUuBzY

Vragen aan de doopouders: Harjan en Ester van der Linde 

Bediening van de heilige doop aan Jonne van der Linde

met zegenbede, dooptekst en doopkaars

Gedicht ’Ik denk …

Verwelkoming door gemeente

Zingen: Lied 348 vers 1, 6, 7, 8 en 9  ‘Heer van uw kerk,’ 

(met iets andere tekst zie uitgebreide orde)

De kinderen gaan naar de nevendienst

Dienst van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 17:1-9

Zingen: Lied 339a        U komt de lof toe

Uitleg en prediking

Zingen: Evang. Liedbundel lied 382 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

(vers 1, refrein, vers 2, refrein, vers 3 en refrein)

Bevestiging ambtsdrager

Vragen aan Jannie Marsman

Zegen en zegenlied: lied 363 ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’

Handdruk en verwelkoming door de gemeente

Zingen: lied: Tienduizend redenen – Opwekking 733

Link: https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-nUVI

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Regenbooglied en het ophangen van het duifje

Heenzending en zegen

Zingen, staande: lied 913 vers 1 en 3 ‘Wat de toekomst brengen moge’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (= lied 431c)

Orgelspel