Orde van dienst zondag 4 april 2021. Paasviering.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 4 april 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: Eerste paasdag – Liturgische kleur: wit

Schriftlezing: Lucas 24: 36-52 uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Tekst: Lucas 24 vers 44:

‘Alles wat in de Wet van Mozes,  bij de Profeten en in de Psalmen

over mij geschreven staat, moest in vervulling gaan’.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Henk Lammers

Koster: Wim Grondman

Lectrice: Bertha Manenschijn

Liturgische schikking: Elly Wouda en Ineke Linthorst

Kindermoment: Monique Meekes en Hetty Pouw  

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 118: 1 en 8

Belofte en groet

Gebed om ontferming en lofprijzing: lied 608 ‘De steppe zal bloeien’

Liturgische schikking, gedicht en lied: ‘Daar juicht een toon’

Kindermoment en lied

Schriftlezing: Lucas 24: 36-52 en lofverheffing

Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel

Keuze van de kerkganger: Halleluja

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV21)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: U zij de glorie

Zegen

Orgelspel