Orde van dienst zondag 30 oktober 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 30 oktober 2022 om 09.30 uur

Schriftlezing: Lucas 19:1-10

Medewerkers aan de dienst

Ambtsdrager van dienst en kindermoment: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Gerrit Tempert

Team van bijstand: Dick Roddenhof en Erik Immink

Beamist: Erik Bakhuis

Lector: Bertha Manenschijn

Organist: Lydia Volkerink

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 92: 1 en 2         Waarlijk, dit is rechtvaardig

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Psalm 32: 1 en 2         Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeten

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: Lucas 19:1-10

Zingen: Lied 531: 1, 2 en 3      Jezus, die langs het water liep

Uitleg en prediking

Zingen: lied 315: 1 en 2           Heb dank, o God van alle leven

Dienst van gebeden en gaven

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Zingen: Psalm 103c: 1,2 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen

Zegen en het driemaal gezongen Amen.