Orde van dienst zondag 29 januari 2023 om10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

Zondag 29 januari 2023

Schriftlezingen: Psalm 37:1-11 en Matteüs 5:1-10

In deze dienst is er aandacht voor

de ambtsdragers, leden van het team van bijstand en pastoraal medewerkers

die afscheid nemen, aan een nieuwe termijn beginnen

of starten met hun werkzaamheden.

Medewerkers aan deze dienst

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

  Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Jan Hendriks

Beamist: Henk Lammers

Koster: Jan Dijk

Team van bijstand: Dick Roddenhof en Henk Lammers

Organist: Henk Dubbink

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Lector/lectrice: Henry Krijt

In het Oekraïens door Tatyana, Igor of Natali

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 134 vers 1, 2 en 3         Gij dienaars aan de Heer gewijd,

Bemoediging, groet

Het gedenken van Yulia Tkachova

Zingen: lied 886 vers 1             Abba, Vader, U alleen

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: lied 362 vers 1 en 2    Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen: Psalm 37:1-11 en Matteüs 5:1-10

voorgelezen in de vertaling van de NBV21 en in het Oekraïens

Zingen: 339a   U komt de lof toe, U het gezang

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 984 alle 6 verzen ‘Gezegend die de wereld schept’

Afscheid, voortzetting en begin

Bij het afscheid zingen we op de melodie van lied 972

1. Gij doet ons reizen door de tijd,

verbonden in saamhorigheid,

in vreugde en verwondering,

in hoop en liefde onderling.

2. Heb dank, Heer, voor wat is gedaan

in liefde, door wie voor ons staan:

een taak, een dienst van offerand.

Zij gaven ‘t U uit uwe hand!

Bij de voortzetting en het begin zingen we op de melodie van lied 972 

1. Heer, zegen voor wat wordt gedaan

in liefde, door wie voor ons staan:

een taak, een dienst van offerand.

Zij geven ‘t U uit uwe hand!

2. Lof zij U Vader, lof U Heer

die uit de dood is opgestaan,

U Trooster, ook u zij lof en eer

en heerlijkheid van nu voortaan.

Dienst van gebeden en gaven

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens 

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Slotlied: lied 416 alle verzen  Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen en het driemaal gezongen Amen