Orde van dienst zondag 26 september 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 26 september 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 2e  zondag van de herfst

Schriftlezing: Numeri 11:24-29 en Marcus9:38-41, 4950

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. R.M. den Hertog uit Zwolle

Ambtsdrager van dienst Michiel Huisman

Lectrice Bertha Manenschijn

Kerkrentmeester Erik Horsman

Koster Albert Ekkelkamp

Beamist Arnold Schottert

Organist Henk Dubbink

Kindermoment Elly Wouda

Orgelspel

Welkomstwoord

Intochtslied: 283 : 1      Staande

Stil gebed, Votum en groet’

Gebed van verootmoediging, gevolgd door genadeverkondiging

Gebed van ontferming. Gevolgd door een glorialied 705 : 1

Korte inleiding op wat verder volgt in de dienst

Kindermoment

Gebed bij de opening van de Heilige schrift

Schriftlezing Numeri 11:24-29

                       Marcus 9:38-41, 4950

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader1

Collectemoment

Slotlied  838 :1, 4 Staande

Wegzending en Zegen

Het ‘Amen’ gesproken door de voorganger

Orgelspel