Orde van dienst zondag 2 oktober 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 2 oktober 2022 om 09.30 uur

Israëlzondag

Schriftlezingen: Jesaja 25:6-12 en Lucas 14:12-24

Thema: Aan tafel! – Bij de HEER (Jes. 25) en bij Jezus (Lucas 14)

m.m.v. het koor Voices uit Lemelerveld

Medewerkers aan de dienst

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Hendrik Grondman

Team van bijstand: Louw Manenschijn en Hendrik Grondman

Beamist: Arno Zandman

Lector: Henry Krijt

Kindermoment Margret Hallink Kean en Mats uit groep 7.

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Voor de dienst: Voices zingt ‘I have a dream’

Welkom en mededelingen

Zingen: Samen in de naam van Jezus

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Prijs uw naam

Voices zingt ‘Pak maar mijn hand’

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied ‘De wereld is een toverbal‘ door Voices

1e Schriftlezing: Jesaja 25:6-12

Zingen: Lied 1016, alle verzen

2e schriftlezing: Lucas 14:12-24

Voices zingt ‘Loop naar het licht’

Uitleg en prediking

Zingen: Psalm 87 alle verzen Op Sions berg sticht God zijn heilige stede

Voices zingt ‘Hou vol, hou vast’

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Gaven

Zingen: lied 868 vers 1, 2 en 5  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, Zegen en het driemaal gezongen Amen.