Orde van Dienst zondag 19 juni 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele.

Zondag 19 juni 2022.

Kerkelijk jaar: 2e zondag na Pinksteren en de 1e na Trinitatis, vandaag begint in het kerkelijk jaar de feestloze periode, die duurt tot de advent. In deze tijd hangt er een groen antependium.

Schriftlezing: Handelingen 2: 14-21.

Medewerkers aan deze dienst:

Predikant: ds. P.Eigenhuis- de Kool uit Lemele

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Diaken: Joke Huisman

Kerkrentmeester: Harjan van de Linde

Lector: Michiel Huisman

Team van Bijstand: Hendrik Grondman en Louw Manenschijn

Koster: Hendrik Grondman

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Arno Zandman

Orde van Dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: God zij geprezen met ontzag (NLB psalm 68:7)

Bemoediging, groet,

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel.

Zingen: Abba, vader NLB 886

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Handelingen 2: 14-21

Zingen: Kom Schepper God, o heilige Geest NLB 670: 1,2

Uitleg en prediking

Orgelspel
Zingen: Lied In Christus is noch west noch oost  NLB 969

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande: lied Gij hebt o Vader van het leven NLB 823: 1,5

Zegen

Orgelspel