Orde van dienst zondag 16 oktober 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 16 oktober 2022 om 09.30 uur

In deze dienst zal Daan Schuurman,

zoon van Erjan en Jorieke, worden gedoopt.

Schriftlezing: Handelingen 16:11-15

Thema:

Kom, Geest van God, maak onze harten open,

dat Christus bij ons woning vindt.

Bijbeltekst Handelingen 16 vers 14b:

De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.

Medewerkers aan de dienst

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Diaken: Ina Grondman

Koster: Hendrik Grondman

Team van bijstand: Hendrik Grondman en Gerrit Jan Hallink

Beamist: Gerrit Grefelman

Lectrice: Ria Schuurman

Organist: Gerrit Dogger

Oppas: Marlon en Karlijn Hallink

Kindernevendienst: Monique Stirtjan en Marloes Martens 

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Voor de dienst kijken we naar een fotoreportage van de dopeling

en luisteren we naar orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 105: 1 en 3       Loof God de Heer, en laat ons blijde

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: lied 885            Groot is uw trouw, o Heer

Bediening van de doop

Inleidende woorden

Lied 354 ‘Jouw leven staat aan het begin’, dopeling wordt binnengedragen

Dooponderricht en doopgebed

Presentatie ouders en dopeling

Belijdenis en gelofte

Zingen: lied 344

Kinderen naar voren

Heilige Doop, doopkaars en zingen het ‘Zegenlied voor de kinderen’

Dankgebed

Kinderen naar nevendienst

Dienst van het Woord

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 16:11-15

Lied 333 Kom, Geest van God

Uitleg en prediking

Zingen het lied ‘Tienduizend redenen’, zie bijlage

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Gaven

Tijdens de gaven wordt de fotoreportage van de dopeling getoond

De kinderen komen terug van de nevendienst

Het doopteken wordt op het bord onder de regenboog gehangen

Zingen: Psalm 87          Op Sions berg sticht God zijn heilige stede

Zegen en het driemaal gezongen Amen.