Orde van Dienst Stille Zaterdag 16 april 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zaterdag 16 april 2022 om 22.00 uur

Kerkelijk jaar: Stille Zaterdag, Paaswake

Liturgische kleur: wit

Schriftlezingen: Handelingen 13: 16b-33 en Johannes 20:1-10 uit de NBV21

en  Romeinen 6:3 en 4 en 9-13 uit de Bijbel in Gewone Taal

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester Klaas Brouwer

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Henk v.d. Veen

Beamist: Arno Zandman

Lectrice: Greet Scholten

Organist: Lydia Volkerink

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Het aansteken van de nieuwe paaskaars

Zingend komen we de kerk in

De nieuwe paaskaars wordt op de standaard gezet

Zingen: lied 601 vers 1, 2 en 3               Licht dat ons aanstoot in de morgen,

Bemoediging, groet en gebed

Aandacht voor de liturgische schikking

1e Schriftlezing:      Handelingen 13: 16b-33

Zingen, staande: lied 624: 1, 2 en 3     Christus, onze Heer, verrees

Korte overdenking

Zingen: lied 642: 1, 2, 6 en 7      Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

Korte inleiding op de doopgedachtenis

2e Schriftlezing: Romeinen 6: 3 en 4 en 9 t/m 13

Water wordt in het doopvont gegoten

Zingen, staande: lied 344: 1, 2 en 3     Wij geloven één voor één en ook samen

Doopvernieuwing bij het doopvont

Het aansteken van een kaarsje aan de nieuwe paaskaars

Dankzegging, stil gebed en het gebed van de Heer:

Zingen, staande: lied 634 vers 1 en 2  U zij de glorie

Zending en zegen, gevolgd door het gezongen Amen (lied 431c)

Uitgebreide orde van dienst

Als het weer het toelaat verzamelen we buiten bij het vuur

en anders in de hal van De Schakel.

De Paaskaars wordt aangestoken door de diaken

en zingend komen we de kerk in.

Wanneer de nieuwe paaskaars op de standard is gezet, gaan we zitten.

Als iedereen een plekje heeft gevonden zingen we:

Lied 601 vers 1, 2 en 3                 Licht dat ons aanstoot in de morgen,

Bemoediging en Groet

Gebed voor de Paasnacht

Aandacht voor de liturgische schikking

Eerste Schriftlezing: Handelingen 13: 16b-33, door Lectrice, tekst zie 2e bijlage

Lectrice:        Tot zover de eerste Schriftlezing;

De Heer is waarlijk opgestaan!

Allen             De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Lectrice:        We zingen, zo mogelijk staande, lied 624 vers 1, 2 en 3:

                        Christus, onze Heer, verrees

Lied 624: 1, 2 en 3             Christus, onze Heer, verrees

Allen gaan weer zitten

Korte overdenking

Zingen: lied 642: 1, 2, 6 en 7      Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

Doopgedachtenis

Korte inleiding door voorganger

Tweede Schriftlezing: Romeinen 6: 3 en 4 en 9 t/m 13     door voorganger

Uit de Bijbel in Gewone  taal:

3-4Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood. 

9Dit is zeker: Christus is opgestaan uit de dood, en hij zal nooit meer sterven. Want de dood heeft geen macht meer over hem. 10Door zijn dood heeft Christus voor altijd een eind gemaakt aan de macht van de zonde. Nu leeft hij tot eer van God.

11Zo is het ook met ons. Ons oude ik is gestorven, dus de zonde heeft geen macht meer over ons. Wij leven tot eer van God, want we horen bij Jezus Christus.

12We leven nog als sterfelijke mensen met verkeerde verlangens. Maar daar mogen we niet aan toegeven! Want dan zou de zonde opnieuw macht over ons krijgen. 13Wij zijn vanuit de dood naar het leven gegaan. Doe daarom geen verkeerde dingen meer. Want daarmee leef je in dienst van de zonde. Maar doe het goede, want alleen dan leef je in dienst van God.

De voorganger giet water in het doopvont

V         Het water van Gods genadeverbond

            Wie in deze nacht zijn doop wil gedenken,

            zijn belijdenis wil vernieuwen,

sta op, zing met ons mee het Klein Credo:

Zingen, staande: lied 344: 1, 2 en 3     Wij geloven één voor één en ook samen

U wordt uitgenodigd om naar voren te komen, de weg te gaan langs het doopvont met daarin het water en langs het vuur van de paaskaars.

Bij het doopvont bedenken we ‘met Christus gestorven, begraven en opgestaan’.  U kunt het water aanraken en uw voorhoofd ermee nat maken.

Bij de paaskaars geden­ken we de opstanding van de gekruisigde Heer en bedenken we dat we het vuur van de Geest van Christus hebben ontvangen.  

U kunt een kaarsje, dat u wordt aangereikt, aan het licht van de Paaskaars aansteken en daarna neerzetten. Vervolgens kunt u weer plaatsnemen.

Gebeden  en besluit

Dankzegging, stil gebed en het gebed van de Heer:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid. Amen.

Allen gaan zo mogelijk staan

Zingen: lied 634 vers 1 en 2       U zij de glorie

Zending en zegen, gevolgd door het gezongen Amen (lied 431c)

De viering van de Paasmorgen vindt morgen om 09.30 uur plaats.