Orde van dienst zondag 8 november 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 8 november 2020 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 8e zondag van de herfst

Medewerkers aan deze dienst:

Predikant ds. A Terlouw Dronrijp

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

Lectrice Margret Hallink

Kerkrentmeester Erik Horsman

Koster Gerrit Dankelman

Organist Nico Aalberts

Beamist Gerrit Grefelman

Orde van dienst

Orgelspel

Binnenkomst voorganger, ambtsdrager en lector/lectrice

voorganger en lector/lectrice gaan op de voorste rij zitten

Welkomstwoord

De dienstdoende ambtsdrager spreekt het welkomstwoord uit (ook voor de mensen thuis) en doet de mededelingen

Aanvangs- of  intochtslied : Lied 283 https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E

Stil gebed
Votum
:

We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Groet:
V. : Genade voor u en vrede van God onze Vader
       en van Jezus Christus, onze Heer.
A.: Amen
Bemoediging:

V. : Onze hulp is in de naam van de Heer,
A.:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm : PSALM 146
Voorganger leest Psalm 146 uit Psalmen Vrij van Huub Oosterhuis:
Laat mij maar zingen,

zolang het nog kan.
Laat mij maar zingen,
zolang ik nog ben
bij mijn verstand en bij mijn stem.
Wie zal ik zingen? Jou zal ik zingen
geen ander geen vreemde,
jou, alleen jou en weer jou


die aan de hemel die gloeiende gozer…

die aan de  tronken de twijgen…
die de zeeën doorklieft dat ze golven
éeuwige trouw.


Zolang de aarde nog rond is

En vrede een vierkante cirkel

Laat me toch zingen

Mijn hart op mijn tong.

Zolang de oorlogen duren,

De levenden sterven,

De doden niet opstaan
laat ons nog zingen
met morgengoudlippen
uit avondroodkelen

de eeuwige woorden van liefde, en vrede
van jou, allen jou en weer jou.

Dat je zal zijn
die je gezegd hebt te zijn:
brood voor hongerdieven
licht voor blinden

Voor vluchtelingen toevlucht overal
Zoals je gezegd hebt : Ik zal

Laat mij maar zingen

Laat mij maar zingen zolang het nog kan

Laat mij maar zingen zolang ik nog ben

Bij mijn verstand en bij stem


Beamervers: Psalm 146 c, 1 en 7
https://www.youtube.com/watch?v=AT7dJDgirR8

Korte inleiding op wat verder volgt in de dienst

Eventueel kindermoment

Vertelling Kinderlied

Gebed bij de opening van de heilige schrift

Schriftlezing
: MATTHEUS 25 : 14 – 30

Door lector of lectrice

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

19Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21


Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” 23Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. 28Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. 29Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

Kort orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader
Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

13En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Collectemoment

Slotlied : Lied 362
https://www.youtube.com/watch?v=xoRjQDFdK6U


Wegzending en zegen

Orgelspel