Orde van dienst zondag 6 februari 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 6 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 5e zondag na Epifanie

Epifanie = verschijning van de Heer (aan de wijzen uit het Oosten)

Schriftlezingen: Jeremia 17:5-8 en Lucas 6,17-26

Liturgische kleur: groen

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Harjan vd Linde

Lectrice Bertha Manenschijn

Diaken: Ina Grondman

Pianist: Gerrit Dogger

(orgel buiten gebruik i.v.m. onderhoud door orgelmakerij Reil)

Koster: Hendrik Grondman

 Beamist: Gerrit Grefelman

Kindermoment: Elly Wouda

Voorganger: ds. Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Pianospel

Welkom en mededelingen

Lied Psalm 92: 1 en 2  Waarlijk, dit is rechtvaardig

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 304: 1, 2 en 3      Zing van de Vader die in den beginne

Kindermoment

Kinderlied

 Gebed

Schriftlezing: Jeremia 17:5-8

(lezing uit de NBV2021, tekst bijgevoegd, zie hieronder)

Zingen: Psalm 1: 1 en 2          Gezegend hij, die in der bozen raad

Schriftlezing: Lucas 4:14-30

Lied 339a        U komt de lof toe, U het gezang

Uitleg en prediking

Lied 991, alle verzen   De eersten zijn de laatsten

Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

Aandacht voor de gaven

Lied 863, alle verzen Nu laat ons God de Here

Zegen en het gezongen Amen

Pianospel