Orde van dienst zondag 6 december 2020 2e Advent.

Medewerkers aan deze dienst:

                   Voorganger: Prof. Dr.F.G.Immink Driebergen

                     Ambtsdager van dienst:  Ineke Linthorst

                            Organiste:  Lydia Volkerink

                         Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

                          Lectrice: Bertha Manenschijn

                              Beamist: Arno Zandman

                             Koster: Gerrit Dankelman

     Kindernevendienst Gertine Dekker, Marloes Martens, Mirjam Solen

                                           Orgelspel                     

                                        Binnenkomst

                                       Welkomstwoord

               Aanvangslied: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

                                             Stil gebed

                                                 Votum

Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen.

                                                 Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus en van de Heilige Geest.

                                  Gebed van verootmoediging

                                  Aansporing: Spreuken 3:1-7

                          Inleiding op het thema: Wat is wijsheid?

                                          Kindermoment

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de heilige Geest

                                       Schriftlezingen: 

                                 Spreuken 8:11-14; 22-36

                                       Johannes 1:1-5

                                           Orgelspel

                                         Preek

                                          Orgelspel

                              De keuze van de kerkganger

                                            Gebeden

                                          Collectemoment

                              Slotlied: God heeft het eerste woord

                                                             Zegen

De Heere zegene u, en behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen

                                             Orgelspel