Orde van dienst zondag 4 december 2022 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 4 december 2022 om 10.00 uur

2e zondag van Advent

Medewerkers aan deze dienst

Voorganger Proponent Rene Coster uit Witharen

Ambtsdrager van dienst Elly Wouda

Diaken Jan Hendriks

Kerkrentmeester Klaas Brouwer

Team van Bijstand Wim Grondman en Erik Immink

Lector Henry Krijt

Kindermoment Elly Wouda

Liturgische bloemschikking Ria Schuurman en Ineke Linthorst

Koster Wim Grondman

Organist Gerrit Dogger

Beamist Gerrit Grefelman

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 25a “Mijn ogen zijn gevestigd”

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Lied 441 vers 1, 5 & 7 “Hoe zal ik U ontvangen”

Dienst van het Woord

Gebed

Liturgische bloemschikking

Het aansteken van de adventskaarsen

Lied: Advent is kijken naar wat komt

Kindermoment (zie ook info van Elly)

Kinderlied

Schriftlezing 1: Matteüs 1:1-6

Schriftlezing 2: Ruth 1,19–2,12 & 4,13-17

Zingen: Lied 444 “Nu daagt het in het oosten”

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 286 “Waar de mensen dwalen in het donker”

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Zingen: Lied 461 “Wij wachten op de koning”

Zegen en het driemaal gezongen Amen.