Orde van dienst zondag 3 april 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 3 april 2022 om 9.30 uur

Kerkelijk jaar: 5e zondag in de Veertigdagentijd

Schriftlezing:  1e Psalm 119:1-16 uit de NBV-2021

                       2e Lucas 20:9-19 uit de NBV-2021

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger Dhr. J. Smit uit Dedemsvaart

Ambtsdrager van dienst en Kindermoment Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester Klaas Brouwer

Diaken Ina Grondman

Lectrice Greet Scholten

Koster Hendrik Grondman

Organist Gerrit Dogger

Beamist Henk Lammers

Orde van dienst:

Orgelspel

Binnenkomst voorganger, ambtsdrager, letor/lectrice

Welkomstwoord door de dienstdoende ambtsdrager en doet de mededelingen

Intochtslied: Psalm 119:1,2 en 5 “Welzalig wie de rechte wegen gaan…”

Stil gebed, Votum en groet

Gebed van ontferming, gevolgd door glorialied

Zingen: Glorialied Lied 302:1 t/m 4 „God in de hoog’ alleen zij eer“

Korte inleiding op wat er verder volgt in de dienst.

Kindermoment (vertelling en kinderlied via de beamer)

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

1e Schriftlezing: Psalm 119:1-16 uit de NBV-2021
Zingen – Lied 538:1 en 2 “Een mens te zijn op aarde…..”

2e Schriftlezing: Lucas 20:9-19 uit de NBV-2021

Zingen – Lied 538: 3 en 4 “Een mens te zijn op aarde…”

 Overdenking – Thema: “Wat is rechtvaaridg?”

Orgelspel

Zingen lied 575:1`,2 en 6        “Jezus leven van mijn leven”

Gebeden, met voorbeden, stil gebed en afsluiten met het Onze Vader.

Collectemoment

Zingen: Slotlied Lied 871:1 t/m 4 “Jezus zal heersen waar de zon”

Wegzending en Zegenbede – Afsluiten met gezongen Amen.

Orgelspel