Orde van dienst zondag 29 mei 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom:

Welkom in onze kerk.

zondag 29mei 2022

Kerkelijk jaar: 7e zondag van Pasen

Kleur: wit

thema: de tunnelweg                                                                                                                                       Schriftlezing Romeinen 8:18-30 (NBV21)

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. J.A. Dekker uit Lemele

Ambtsdrager van dienst: Arjan Stirtjan

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Diaken: Ina Grondman

Koster: Wim Grondman

Team van Bijstand: Louw Manenschijn en Wim Grondman

Beamist: Gerrit Grefelman

Kindermoment: Margret Hallink

Lectrice: Greet Scholten

Organist Lydia Volkerink

Orde van dienst

Orgelspel

·    Welkom en mededelingen

·    Zingen: Lied 868:1,2 Lof zij de Heer . . . (Ned. + Oekr.)

·    Stil gebed, belijdenis en groet

·    Verootmoediging en genadeverkondiging

o  Inleiding op het lied “Wees stil, mijn hart”

o  Zingen: Wees stil mijn hart (mel. ELB 246) (Ned + Oekr.)

o  Gebed

o  Leefregel: Spreuken 3: 1-10 (NBV21)

·    Gebed

·    Verhaal voor de kinderen

·    Schriftlezing Romeinen 8:18-30 (NBV21)

·    Zingen: Joh. De Heer 80:1,2,3,4 Elk uur elk ogenblik (Ned. + Oekr.)

·    Preek, thema: de tunnelweg, tekst Romeinen 8:28

·    Zingen: ELB 186a:1,2,3 Leid mij, Heer (Ned. + Oekr.)

·    Gebed voor Oekraïne, https://www.youtube.com/watch?v=c-N–PdVmWU&t=1s

·    Dankgebed en voorbeden

·    Geloofsbelijdenis, opgestuurd via We transfer

·    Collecte

·    Zingen: Lied 247: 1,3,4 Blijf mij nabij (Ned. + Oekr.)

·    Zegen