Orde van dienst zondag 27 maart 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 27 maart 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag in de Veertigdagentijd

Schriftlezing: Lucas 15 : 11 – 32

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger ds.A. Terlouw uit Dronrijp

Ambtsdrager van dienst Michiel Huisman

Diaken, Lector Michiel Huisman

Kerkrentmeester Arjan Stirtjan

Kindermoment Elly Wouda

Koster Gerrit Tempert

Organist Henk Dubbink

Beamist Arno Zandman

Orgelspel

Welkomswoord

Aanvangs- of intochtslied  Lied 546
(Stil gebed)
Bemoediging en groet

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.:  Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg: Genade zij u en vrede  van God, onze Vader
      en van Jezus Christus, onze Heer.

A: Amen

Gebed om ontferming                                                                                      Zingen Lied 543;

Korte inleiding op wat verder volgt in de dienst Kindermoment

Gebed bij de opening van de Heilige Geest

Schriftlezing
Door lector of lectrice: Lucas 15 : 11 – 32 uit de NBV
Zingen Lied 896;

VerkondigingOrgelspel

Gebeden
Onze Vader gezongen in het Oekraiens met beelden van de zandtovenaar
Dankgebed / voorbeden

Collectemoment
Zingen Lied 418

Wegzending en Zegen

Afsluiten met een gezongen ‘Amen’

Orgelspel