Orde van dienst zondag 26 juni 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 26 juni 2022 om 09.30 uur

Schriftlezingen: Ruth 4:13-17 en Marcus 10:42-45

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

Thema: ‘en ze noemden hem Obed (= dienstknecht) – Ruth 4 vers 17b 

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Diakenen: Joke en Michiel Huisman en Jan Hendriks

Koster: Gerrit Dankelman

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Greet Scholten

Kindermoment: Margret Hallink

Organist: Henk Dubbink

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 134 alle verzen `Gij dienaars aan de HEER gewijd’

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Lied 286 alle verzen  ‘Waar de mensen dwalen in het donker’

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment: over Ruth 4

Kinderlied: Een lichtje aan de horizon, over het verhaal van Ruth en Naomi.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2WSi-lz6G0E

Ruth 4:13-17 en Marcus 10:42-45

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: Psalm 119 vers 7 en 66         ‘Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt’

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 377  alle verzen  ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’

Viering van de maaltijd van de Heer

Gebeden

Gaven

Slotlied: lied 1014 alle verzen            ‘Geef vrede door van hand tot hand’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c). Orgelspel