Orde van dienst zondag 22 augustus 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 22 augustus 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 10e zondag van de zomer

In deze dienst zal Feline Fanne Pouw, dochter Martin en Miranda en het zusje van Fedde,

worden gedoopt.

Liturgische kleur: rood

Schriftlezingen: 2 Koningen 5:9-14 en 15-19

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Arjan Stirtjan

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Koster: Gerrit Tempert

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice Bertha Manenschijn

Kindermoment: Elly Wouda

Kindernevendienst: Daniëlle Pouw

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 105 vers 3 ‘God, die aan ons zich openbaarde’

Belofte, groet en gebed

Zingen: Lied 273 vers 4 ‘Loof God, want Hij spreekt onze taal’

Schriftlezing: 2 Kon. 5:9-14 (uit de Nieuwe Bijbelvertaling)

Zingen: Lied 350 vers 6 ‘Naäman, nu niet meer onrein’

Kindermoment met kinderlied

Binnenkomst dopeling

Onderwijzing en gebed

Lied:  We luisteren naar De Heer is mijn herder, gezongen door Sela

Presentatie en filmpje over de dopeling

Vraag aan ouders

Bediening van de heilige doop met zegenbede en bijbeltekst

Vragen aan de ouders en doopkaars

Vraag aan gemeente

Zingen: lied 501 Evangelische Liedbundel  ‘Vrede van God’

Gedicht: Geluk

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 2 Koningen 5:15-19

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

En vertellen en laten zien wat ze gedaan hebben,

Het regenbooglied en het ophangen van het duifje

Zingen, staande: Psalm 87 vers 1, 3 en 4  ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’

Zegen, gevolgd door het

gezongen amen door gemeente, gevold door orgelspel