Orde van dienst zondag 19 februari 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 19 februari 2023 om 10.00 uur

Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:12-16

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

(zittende viering)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kindermoment: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Michiel Huisman

Diakenen: Ina Kleinjan en Ina Grondman

Koster: Wim Grondman

Team van bijstand: Erik Immink en Wim Grondman

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice: Bertha Manenschijn

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 25: 2 en 7 ‘Here, maak mij uwe wegen’

Stil gebed, bemoediging en groet

Het gedenken van een overledene, gevolgd door een lied

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: lied 834: 1, 2 en 3       ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:12-16 uit NBG21

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 680: 1 en 4           ‘Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 907: 1, 3 en 4      ‘Jezus, mijn verblijden’

Viering van de maaltijd van de Heer (zie andere bijlage)

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden

Gaven

Slotlied: ‘Aan U, Vader, alle glorie’, bundel ‘Het liefste lied van Overzee’ lied 1,

op de melodie van ‘Loof de Koning, heel mijn wezen,’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c).

Orgelspel