Orde van dienst zondag 19 december 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 19 december 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag van de Advent

Liturgische kleur: paars

Schriftlezingen: Micha 5:1-4a en Lucas 1:57 67                               

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. W.M.Schut uit Elburg

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst 

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Koster: Albert Ekkelkamp

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice: Ria Schuurman

Kindermoment: Margret Hallink

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelinge

Zingen: Psalm 19 : 1, 5  De hemel roemt de Heer   Staande

Stil gebed votum en groet

Gebed van verootmoediging

Korte inleiding op wat verder volgt in de dienst

Kindermoment

Vertelling en kinderlied via de beamer

Gebed bij de opening van de Heilige schrift

Schriftlezing Micha 5: 1 – 4a

Filmpje: Maranatha door koor Jigdaljahu

Schriftlezing Lucas 1 : 57  –   67                               

Zingen lied: lofzang van Zacharias nlb 158 a: 1, 2 

VERKONDIGING

Orgelspel

Gebeden

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader : NBV

Collectemoment

Slotlied  (Staande) Gez. 125 liedboek 1973: 1, 2,4

Wegzending en Zegen  en het gezongen Amen

Orgelspel