Orde van dienst zondag 17 april 2022 1e Paasdag.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 17 april 2022 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 1e Paasdag

Schriftlezingen: Jesaja 55:1-6 en Johannes 20:1-18

Thema:  Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,

roep Hem terwijl Hij nabij is. Jesaja 55 vers 6

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Diaken: Jan Hendriks

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Koster: Wim Grondman

Beamist: Erik Bakhuis

Kindernevendienst: Marlon Hallink en Danielle Pouw

Lectrice: Ria Schuurman

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 868 vers 1    ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’

Stil gebed, bemoediging en groet (groet is in het Oekraïens op scherm te zien)

Gebed om ontferming

Zingen, als gloria: lied 122: 1 en 4, ‘Daar juicht een toon’, Evang. Liedbundel

Aandacht voor de liturgische schikking

Gebed

Kindermoment

Zingen: Hij leeft van Elly en Rikkert

Schriftlezing: Jesaja 55:1-6, uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21)

Lied 338b Halleluja

Johannes 20:1-18, uit de NBV21

Zingen: lied 624 vers 1     Christus onze Heer verrees

Uitleg en prediking

Zingen: lied 140: 1 en 3 ‘Kroon Hem met gouden kroon’, Evang. Liedbundel

Filmpje – filmpje met het Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecten

Slotlied, staande:  U zij de glorie

Zegen (zegen is in het Oekraïens op scherm te zien)

Het driemaal gezongen Amen (=lied 431c)

Orgelspel