Orde van dienst zondag 14 augustus 2022 om 9.30 uur

Liturgie voor de dienst op zondag 31-juli 2022 in de Prot. gem. te Lemele

Kerkelijk jaar:  9e zondag van de zomer

1e Schriftlezing: Genesis 2:1-25

2e Schriftlezing: Efeziers 2:14-22

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger: dhr. A Nijburg uit Nieuwleusen

Ambtdrager van dienst: Michiel Huisman

Diaken: Joke Huisman

Kerkrentmeester: Harjan v.d. Linde

Lectror: Michiel Huisman

Team van Bijstand: Hendrik Grondman en Wim Grondman

Organist: Nico Aalberts

Koster: Hendrik Grondman

Beamist: Arnold Schottert

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: God heeft het eerste woord

Bemoediging

Groet

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: Lied 868 Lof zij de Heer (1-2-3)

Kindermoment

Schriftlezingen: Genesis 2:1-25 en Efeziers 2:14-22

Zingen: lied:  Woord is een lamp voor mijn voet

Uitleg en prediking

Orgelspel

Zingen: Lied 547 Met de boom des levens 1-2-3

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande: lied 704 Dankt, dankt nu Allen God 1-2

Zegen.

Orgelspel.