Orde van dienst zondag 12 septembe 2021 “Startzondag”

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 12 september 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 13e zondag van de zomer

Schriftlezing: Matteüs 6:5-14

Startdienst

Thema: Uw Koninkrijk kome

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Koster: Wim Grondman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice: Ineke Linthorst

Kindernevendienst: Danielle Pouw en Veroniek Horsman

Leiders werkvormen: Jenneke van Doesburg, Henry Krijt en Ciska Horsman

Voorganger: Leon Eigenhuis

Programma van de bijeenkomst op de morgen van de startzondag

Orgelspel

09.30 uur – Welkom

Zingen: Psalm 100 vers 1 en 2 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing.’

Onze hulp, groet en gebed

Schriftlezing: Matteüs 6 vers 5 t/m 15

Zingen: lied 314 vers 1 ‘Here Jezus, om uw woord’

Korte uitleg en toelichting op het thema ‘Uw koninkrijk kome’

Orgelspel

Het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: Evang. Liedbundel lied 59 vers 1 en 3 ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’

Zegen

10.00 uur – Koffiedrinken

10.15 uur – In drie werkgroepen denken we na over ‘Uw koninkrijk kome’,

de kinderen gaan naar de kliederkerk

en voor de jongeren is er een eigen activiteit

11.00 uur – we komen weer bij elkaar, korte samenvatting

Zingen: lied 415 ‘Zegen ons Algoede’

Van 10.15 tot 12.00 uur – Tijd voor verdere ontmoeting

met koffie, thee en limonade en iets lekkers