Orde van dienst zondag 11 september 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 11 september 2022 om 09.30 uur

Schriftlezingen: Lucas 24:28-35 en Matteüs 18:19 en 20

Thema:

In het voetspoor van de Emmaüsgangers:

De Heer als reisgenoot,

‘want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn,

ben Ik in hun midden’ (Matteüs 18:20)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Diakenen: Joke Huisman

Koster: Gerrit Tempert

Team van bijstand: Louw Manenschijn en Erik Immink

Beamist: Gerrit Grefelman

Lectrice: Bertha Manenschijn

Organist: Nico Aalberts

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 84 vers 1 en 6  ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,’

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: lied 834 vers 1 en 2    ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment

Schriftlezingen:

Lucas 24:28-35 en Matteüs 18:19+20 in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 339a         ‘U komt de lof toe, U het gezang,’

Korte uitleg met boodschap

Zingen: Lied 344 alle verzen   ‘Wij geloven één voor één en ook samen:’

Afscheid van Gerrie Kleinlugtenbeld en Corrie Exel als pastoraal medewerkers

Zingen op de melodie van lied 972:

Heb dank, Heer, voor wat is gedaan

in liefde, door wie voor ons staan:

een taak, een dienst van offerand.

Zij gaven ‘t U uit uwe hand!

Anky Lammers wordt voorgesteld als pastoraal medewerker

en Marijke Voortman als lid van de Raad van Kerken

Zingen op de melodie van lied 972:

Zegen, Heer, voor wat wordt gedaan

in liefde, door wie voor ons staan:

een taak, een dienst van offerand.

Zij geven ‘t U uit uwe hand!

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Gaven

Allen gaan staan

Slotwoord en zegen

Zingen, als antwoord op de zegen het zegenlied ‘God zal met je meegaan’

De tekst is van ds. Sytze de Vries en de muziek van ds. Job de Bruijn:

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Orgelspel