Orde van dienst zondag 11 december 2022 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

Zondag 11 december 2022, de derde adventszondag

Schriftlezingen: Matteüs 1:1-6a, Jozua 2:8-14 en Hebreeën 11:30 en 31

Thema: Hoe zal ik U ontvangen?

Medewerkers aan deze dienst

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Kindermoment: Elly Wouda

Liturgische schikking: Ineke Linthorst en Ria Schuurman

Lectrice: Ria Schuurman

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Gerrit Tempert

Team van bijstand: Erik Kleinlugtenbeld en Louw Manenschijn

Kindernevendienst: Petra, Gertiene en Rinske

Voorganger: Leon Eigenhuis

(Verkorte) orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: lied 435: 1 en 3           Hef op uw hoofden, poorten wijd

Bemoediging, groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Psalm 85: 3 en 4         Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant

Dienst van het Woord

Gebed

Liturgische bloemschikking

Het aansteken van de adventskaarsen

Lied: Advent is kijken naar wat komt

Kindermoment

Kinderlied: God heeft iets nieuws bedacht

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Matteüs 1:1-6a, Jozua 2:8-14 en Hebreeën 11:30 en 31

in de vertaling van de NBV2021 en het Oekraïens

Zingen: lied 441: 1, 4 en 5       Hoe zal ik u ontvangen

Uitleg en prediking

Zingen Lied 439 vers 1, 2 en 4             Verwacht de komst des Heren

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 466 vers 1, 3 en 6            O wijsheid, daal als vruchtbate taal!

Zegen en het driemaal gezongen Amen = lied 431c