ORDE VAN DIENST 9 AUGUSTUS 2020

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman Kindermoment: Elly Wouda Lectrice: Tiny Jansen Koster: Hendrik Grondman Kerkrentmeester: Harjan van de Linde Beamist: Arno Zandman Organist: Nico Aalbers Voorganger: Ds. J.G. Zomer

Na binnenkomst van de dienstdoende ambtsdragers en het welkom door de ouderling, luisteren we naar: Lied 283: 1,3,4,5  https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E

Gebed op de drempel. Votum en Groet.

 Een paar gelezen verzen uit de Psalm van de zondag: Ps 29: 1 – 4 en 9

 Gebed ter vernieuwing van het verbond

Vermaning: Rom 6: 11 – 13

Over het karakter van deze dienst

Kindermoment: De balk en de splinter.  Matteüs 7:1-5

Af te sluiten met het lied.

Kinderlied: Iedereen is anders van Marcel Zimmer

 Zet je voet maar op het water, van Elly en Rikkert https://www.bing.com/videos/search?q=zet+je+voetr+maar+op+het+water&docid=608001566244996823&mid=89A0391929313831349D89A0391929313831349D&view=detail&FORM=VIRE

 DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

 1e Lezing

Deuteronomium 7

7Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! 8Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. 

12Wanneer u zich gehoorzaam houdt aan deze voorschriften zal de HEER, uw God, zich van zijn kant houden aan wat hij uw voorouders in zijn goedheid heeft beloofd.

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud daarom strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt

 2e lezing

Matt 14

22Meteen daarna (…) gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou zelf ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 

26Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 

28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 

33In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

 Kort orgelspel

 Verkondiging: Snap je het nog?

 Orgelspel

 Gebeden

 Collectemoment

 Slotlied, we luisteren naar Ps 27: 1 en 7   https://www.youtube.com/watch?v=XqJjQT9U244

 Heenzending en zegen

 Orgelspel.