Orde van dienst 18 oktober 2020.

·    thema: Van te voren heb IK het u aangekondigd

·    welkom en mededelingen

·    zingen: Psalm 25:2,6 Here, maak mij uwe wegen

·    stil gebed, belijdenis en groet

·    Verootmoediging en genadeverkondiging

o   verhaal om je klein bij te voelen

o   gebed

o   Vrijspraak Romeinen 3:22-24

o   Bemoediging Romeinen 12:1,2

·    Kindermoment

·    vertelling

·    kinderlied

·    gebed om het licht van de Heilige Geest

·    schriftlezingen:

·    Jesaja 46: 9-11 (NBV)

·    Matteüs 24: 1-14 (herziene Statenvertaling)

·    orgelspel

·    preek, thema: Van te voren heb IK het u aangekondigd

o   1. verleden

o   2. heden

o   3. toekomst

·    orgelspel

·    dankzegging en voorbeden

·    collectemoment

·    zingen: Opwekking 585 Er is een dag .

·    zegen

.    orgelspel