Orde van dienst 11 oktober 2020

Orde van dienst voor de viering op zondag 11 oktober 2020 om 09.30 in de PKN-Kerk te Lemele.

1. Welkomstwoord door ouderling van dienst

2. Intochtslied: Psalm 84:1 en 3 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer.”

3. Stil gebed, Bemoediging en groet (Evt. bericht van overlijden)     

4. Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging en leefregels.  

5. We lezen de leefregels uit 1 Johannes 4:7-12 uit de NBV

6. Korte inleiding wat er verder volgt in de dienst

7. Kindermoment en kinderlied

8. Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

9. 1e Schrfitlezing: Jesaja 25:6-9 uit de  NBV

10. 2e schriftlezing: Mattheüs 22:1-14 uit de NBV                   

11. Kort orgelspel bv. lied 971 “Zing een nieuw lied voor God de Here”

12. Overdenking met het thema: “Welke uitnodiging is voor ons van belang?

13. Orgelspel

14. Dienst der gebeden

15. Collectemoment

16. Slotlied via de beamer Lied 425 “Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen”

17. Zegenbede