“DE HEER ALS KOPPELBAAS” Vrede verbindt verschil Vredesdienst Raad van Kerken Lemele / Lemelerveld Camping ‘De Olde Lucashoeve’ Kerkweg 30 te Lemele Aanvang 10.30

Vredesdienst
Raad van Kerken Lemele / Lemelerveld
Camping ‘De Olde Lucashoeve’
Kerkweg 30 te Lemele
Aanvang 10.30 u
20 september 2020
Voorgangers: ds. Georg Naber, ds. Leon Eigenhuis,
Past.Werker Marga klein Overmeen
2
Welkomstwoord en mededelingen
Aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars
Liturgische groet en vredeswens
Aanvangslied: ik zoek een land
Ik zoek een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is
en waar de mensen hand in hand
tezamen leven in dat land.
Ik zoek een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is
en waar de mensen zorgen dat
er niemand doodloopt in die stad.
Ik zoek een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot woning is
en waar de mensen last en kruis
tezamen dragen in dat huis.
Ik zoek een mens die vrede is,
die ons een weg tot leven is
en die de mensen op doet staan
de handen aan de ploeg te slaan.
Ik zoek een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat;
een stad, een huis, een luchtkasteel,
o God, vraag ik misschien te veel?
3
Kyriegebed
Glorialied
In het begin lag de aarde verloren, in het begin in de duisternis. God sprak Zijn woord en het licht werd geboren, ‘t licht dat vandaag onze dag nog is. In het begin zijn de wolken en luchten, in het begin is de hemel ontstaan. God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten: zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. In het begin is de aarde gekomen, in het begin uit de diepte der zee. In het begin kwam het gras en de bomen, bloeiden de bloemen en graasde het vee. In het begin zijn de sterren gaan branden, in het begin kwam de zon en de maan. Boven het land en de zee en de stranden, wijzen zij wegen en tijden aan. In het begin kwamen vogels gevlogen, in het begin werd hun lied al gehoord. Vissen in ‘t water, wat leeft op het droge: God schiep de dieren elk naar zijn soort. In het begin riep God mensen tot leven, in het begin was het woord in hun mond. Wat was het goed om op aarde te leven, wat was God blij dat de wereld bestond.
4
Gebed
We luisteren naar Fragile van Sting
(een lied over de kwetsbaarheid van de mens)
Sketch: de werkers van het elfde uur
Kindermoment


Kinderlied Refr: Iedereen is anders, niemand is als jij Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo Iedereen is anders, okido! Je bent misschien wat eigenzinnig Alleen jouw manier is goed Maar je moet goed begrijpen Dat iemand anders het anders doet! Want, refr.. God heeft ieder mens geschapen Bijzonder en heel speciaal Met een uniek karakter En zo verschillen we allemaal Want, refr…
5
Schriftlezing: Jona 3:10-4:11
Toen God zag dat zij (het volk van Ninive) inderdaad anders begonnen te leven, kwam Hij terug op wat Hij gedreigd had hun
aan te doen, en Hij deed het niet.
Dit wekte grote ergernis bij Jona, en hij werd kwaad. Hij bad tot JHWH: ‘ach, JHWH, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, JHWH; ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ Maar JHWH zei: ‘is het terecht dat je zo kwaad bent?’
Nadat Jona Ninive had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet JHWH, God, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag,
liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde.
En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona`s hoofd dat hij door
de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ maar God zei tegen Jona: ‘is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ Toen zei JHWH: ‘als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Ninive, die grote stad, waar meer dan honderdtwintig-duizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’
6
Lied: de laatsten zullen de eersten zijn De laatsten zullen de eersten zijn God keert de rollen om De laatsten zullen de eerste zijn in het Koninkrijk van God. De onderdrukten worden vrij, God zet hen op de eerste rij, geringen gaan voorop. geringen gaan voorop. En wie zichzelf verhoogt, die wordt het allerlaatst gezien. Maar wie zich houdt aan Zijn gebod die zal de grootste zijn voor God die telt, die telt voor tien, die telt, die telt voor tien. De eersten komen het allerlaatst, God keert de rollen om. Want Hij meet met een andere maat en zet ons op de goede plaats wanneer Hij wederkomt, wanneer Hij wederkomt.
Matteüs 20:1-4
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.”…
7
Matteüs 20:13-16
…Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
Verkondiging
We luisteren naar “Ken je mij” van Trijntje Oosterhuis & Yosina Rumajouw
(de tekst is een vrije bewerking van Huub Oosterhuis naar psalm 139:
Heer, U kent mij, U doorgrondt mij)
Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ogen die door de zon heen kijken Zoekend naar de plek waar ik woon Ben jij beeldspraak voor iemand Die aardig is, of onmetelijk ver Die niet staat en niet valt En niet voelt als ik, Niet koud en hooghartig Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij?
8
Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Hier is de plek waar ik woon Een stoel op het water Een raam waarlangs het opklarend weer Of het vallende duister voorbij vaart Heb je geroepen? Hier ben ik Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ik zou een woord willen spreken Dat waar en van mij is Dat draagt wie ik ben Dat het houdt Ik zou een woord willen spreken Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt Ik ben jouw zuiverste zelf Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ben jij de enige voor wiens ogen Niet is verborgen van mijn naaktheid Kan jij het hebben Als niemand anders Dat ik geen licht geef, niet warm ben Dat ik niet mooi ben, niet veel Dat geen bron ontspringt In mijn diepte
9
Dat ik alleen dit gezicht heb Geen ander Ben ik door jou, zonder schaamte Gezien, genomen, Door niemand minder? Zou dat niet veel teveel waar zijn? Zou dat niet veel teveel waar zijn? Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?
Voorbeden
Onze Vader (gezamenlijk gebeden)
tekst: oecumenisch Onze Vader – Raad van kerken
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen
10
Collecte
Het collectedoel van de vredesdienst sluit natuurlijk ook aan bij het thema van deze dienst. “Vrede verbindt verschil” We hebben gekozen voor “Stichting K-vriendelijk” uit Ommen. ( de K staat voor Klant en Kwaliteit) De stichting gaat er vanuit dat ieder mens uniek is en zijn/haar mogelijkheden tot groei heeft. Ze bieden begeleiding aan jong en oud. Zowel individueel als voor gezinnen. De begeleiding die wordt geboden kan gericht zijn op opvoedkundige problemen, het aanbrengen van structuur in administratie en/of financiën. Ook helpen zij met zaken zoals de huishouding, persoonlijke verzorging en sociale contacten. Kortom een stichting die een grote verscheidenheid aan zorg en dienstverlening biedt aan wie dat nodig heeft. Met uw bijdrage kunnen zij hun werk blijven uitvoeren. Voor meer informatie: www.K-vriendelijk.nl
Slotlied: de steppe zal bloeien, gezongen door Lenny Kuhr
De steppe zal bloeien,
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken,
de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen,
als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.
11
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen, en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Wegzending en Zegen


12