2e Vesper veertigdagentijd woensdag 16 maart 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op woensdag 16 maart 2022 om 19.30 uur

2e vesper in de Veertigdagentijd

Medewerkers aan de dienst:

Beamist: Arnold Schottert

Organist: Gerrit Dogger

Liturg: Ina Grondman

M.m.v. de diakenen

Voorganger: Leon Eigenhuis

De paaskaars brandt

Orgelspel

Welkom                                                                                

Stilte (ongeveer 1 minuut)

Tafelkaars wordt aangestoken                                   

Openingsvers en gebed:                                               

(beamist: graag op 1 sheet:)

Liturg             U, barmhartig God, kom ons te hulp.

Allen             Heer, haast U ons te helpen.

Liturg             Heer, spreek rechts tussen de volken,

vel over machtige naties een oordeel.

Dat ze hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

(beamist: graag op 1 sheet:)

Dat geen volk meer het zwaard zal trekken

tegen een ander volk.

Beloon wie standvastig op uw belofte vertrouwen,

laat uw profeten geloofwaardig blijken.

Allen             Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren. Amen.

(naar Jesaja 2:4 en Jezus Sirach 36:18)

Zingen:          Lied 1009 vers 1, 2 en 3   O lieve Heer, geef vrede

Lezen:           Psalm 64

1Voor de koorleider. Een psalm van David.

2Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht,

behoed mij voor de dreiging van de vijand,

3verberg mij voor die misdadige bende,

voor die meute van boosdoeners.

(beamist: graag op 1 sheet)

4 Ze scherpen hun tong als een zwaard,

ze richten hun pijl, een giftig woord,

5uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige,

ze schieten onverhoeds, voor niemand bang.

(beamist: graag op 1 sheet)

6 Ze wapenen zich met kwade woorden,

overwegen het zetten van een val,

en zeggen: ‘Wie zou het zien?’

7Ze zinnen op misdaden en denken:

We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan.

– Diep als een afgrond is het hart van de mens.

(beamist: graag op 1 sheet)

8 Dan schiet God zijn pijl op hen af,

onverhoeds worden ze zwaar verwond,

9hun eigen tong heeft hen ten val gebracht,

wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd.

(beamist: graag op 1 sheet)

10  De mensen zijn van ontzag vervuld

en roemen wat God heeft gedaan,

zij beseffen dat het zijn werk is.

11  De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER

en zoekt bij Hem zijn toevlucht.

Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig.

Zingen: lied 195     Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest

Korte overdenking                                                         

We luisteren naar de melodie van het Oekraïense volkslied  

Zingen: lied 1008 vers 1, 2 en 3

‘Rechter in het licht verheven’

Gebeden                                                                           

Als een voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij’ zingen we lied 367h: ‘Wij bidden U, verhoor ons, Heer’.

Beamist: graag gebedsacclamatie met melodielijn in beeld brengen

Stil gebed

Onze Vader, in de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen

Afsluitend avondlied: lied 263, vers 1, 2 en 3 Wees Gij mijn toevlucht

Zegen            door voorganger

Orgelspel